Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Horyzont 2020

„Horyzont 2020” jest największym dotychczas programem unijnym ukierunkowanym na badania naukowe i innowacje.


Erasmus+

"Erasmus+" to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.


Europa dla Obywateli

Program "Europa dla obywateli" wspiera obszary społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji.


COSME

Program "COSME" realizowany jest w celu promowania konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw.


Kreatywna Europa

"Kreatywna Europa" to program oferujący finansowe wsparcie dla sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnych.


Program LIFE

Program "LIFE" to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu.


Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

"Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)" jest instrumentem finansowym służącym wsparciu zatrudnienia i rozwoju systemów opieki społecznej, zmniejszeniu wykluczenia społecznego, dyskryminacji i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.


Programy „ Sprawiedliwość” i „ Prawa, równość i obywatelstwo”

Programy "Prawa, równość i obywatelstwo" oraz "Sprawiedliwość" na lata 2014-2020 mają na celu rozwój przestrzeni sprawiedliwości i prawa na obszarze Unii Europejskiej.


Trzeci program w dziedzinie zdrowia

Trzeci program w dziedzinie zdrowia jest kluczowym narzędziem, którego celem jest wsparcie państw członkowskich w ich wysiłkach poprawy unijnej polityki zdrowotnej


INTERREG EUROPA

"INTERREG EUROPA" ma na celu unowocześnienie polityk regionalnych oraz efektywniejsze i bardziej skoordynowane wykorzystanie środków unijnych przede wszystkim w programach regionalnych i krajowych.


INTERREG Europa Środkowa

Głównym celem programu Programu „Interreg Europa Środkowa” jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji oraz poprawa konkurencyjności obszaru Europy Środkowej.


INTERREG Region Morza Bałtyckiego

Program "Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020" jest programem współpracy transnarodowej który wspiera rozwój współpracy i integracji terytorialnej między państwami członkowskimi UE leżącymi w regionie Bałtyku.


URBACT III

"URBACT III" to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.