Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

STANOWISKO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r.

RLKS Aktualności

w sprawie przeznaczenia środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów przyczyniających 

się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Osiem Lokalnych Grup Działania z nagrodami z PROW-środki przeznaczamy na Rozwój Przedsiębiorczości

RLKS Aktualności

          Po raz pierwszy  mieliśmy okazję spotkać się w nowej formule -wideokonferencji z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania aby omówić jakie pomysły mają LGDy z naszego Regionu na wydatkowanie dodatkowych środków przyznanych w ramach PROW. Jeszcze w tym roku ruszą konkursy ogłaszane przez osiem Lokalnych Grup Działania z naszego województwa, które otrzymały dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości na swoich obszarach. Jest to szansa na wsparcie finansowe dla mieszkańców regionu, którzy poszukują funduszy na założenie własnej firmy lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Na ten cel trafi ponad 5,3 miliona złotych. Wczoraj (13 maja) na wideokonferencji marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska oraz Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS rozmawiali z prezesami Lokalnych Grup Działania, które otrzymały zwiększone dofinansowanie.

 


Dzielimy się dobrymi praktykami

RLKS Aktualności

Szanowni Państwo,

Prezentujemy dobry przykład działań, które wdrożyła LGD "Vistula-Terra Culmensis" w związku z epidemią Covid 19.  Załączamy kilka zdjęć, które LGD do nas przesłała.

 


Zmiany w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach

RLKS Aktualności

Szanowni Państwo,

W załączeniu prezentujemy zapisy  ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

RLKS Aktualności

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

16 kwietnia 2020 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu projektów współfinansowanych z EFS w obszarze rynku pracy i przeprowadzonego przeglądu śródokresowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych.


Informacja dotycząca funkcjonowania LGD w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego- informacja uzupełniająca

RLKS Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wdrożenia przez LGD różnego rodzaju obiegowych form procedowania uchwał walnych zebrań członków oraz rad, informuję iż każde indywidualne rozwiązanie odbiegające od procedury zatwierdzonej w LSR musi być przed jego wdrożeniem w praktyce zaakceptowane przez Wydział Koordynacji RLKS i departamenty wdrażające RPO, PROW, PO RYBY. 

Jednocześnie Wydział Koordynacji RLKS rekomenduje w tym zakresie rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem tj. przeprowadzenie posiedzeń obiegowych w formie elektronicznej, używanie narzędzi teleinformatycznych do przeprowadzenia wideokonferencji, a także innych które Państwo wypracujecie we własnym zakresie i pozwolą one ograniczyć ryzyko zakażenia.

Niemniej jednak przeprowadzenie przez LGD danego procesu przy użyciu procedury ograniczającej ryzyko zakażenia, nie zwalnia LGD od właściwego udokumentowania czynności i decyzji osób w niego zaangażowanych, o czym należy pamiętać.


Informacja dla LGD - obsługa Urzędu Marszałkowskiego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

RLKS Aktualności

Szanowni Państwo, 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wprowadziliśmy pewne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego. 

  • Korespondencję papierową należy składać wyłącznie w punkcie podawczym na Placu Teatralnym 2, gdzie będzie poddawana dezynfekcji za pomocą lamp emitujących promieniowanie ultrafioletowe.
  • W innych punktach podawczych (DROW, WK RLKS, DW RPO)  nie będą przyjmowane dokumenty w formie papierowej.
  • Pracownicy Departamentów nie będą obsługiwać beneficjentów osobiście.
  • Wszystkich, którzy muszą koniecznie osobiście załatwić sprawę w urzędzie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się.
  • Każda wchodząca osoba będzie rejestrowana.
  • Wszystkim wchodzącym do urzędu, będzie mierzona temperatura.
  • Z interesantami będziemy starali się w najbliższym czasie porozumiewać przede wszystkim za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, Skype’a i telekonferencji.

Pisma w wersji papierowej będą wysyłane ze strony UM jak dotychczas


Spotkanie z przedstawicielami LGD

RLKS Aktualności

W dniu 03 marca 2020 r w Hotelu Ambasador w Krobii odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Lokalnych Grup Działania. Spotkanie było doskonałą okazją aby omówić bieżące problemy w realizacji instrumentu RLKS. Organizator spotkania -Wydział Koordynacji RLKS zaprosił do udziału w spotkaniu przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Funduszy Europejskich, Departamentu Wdrażania RPO, oraz Departamentu Kontroli.


Wsparcie na lokalne inicjatywy

RLKS Aktualności

Zajęcia integracyjne, artystyczne, spotkania z psychologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, nauka języka angielskiego – to oferta, którą kierujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Dziś (24 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się wręczenie 36 umów o dofinansowanie projektów wybranych przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Lokalną Grupę Działania Inowrocław. Umowy wręczyła Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa.


Kompendium wiedzy o grantach EFS

RLKS Aktualności

Szanowni Państwo, Wydział Koordynacji RLKS zamieszcza na stronie kompendium wiedzy o grantach EFS które zostało opracowane na podstawie odpowiedzi na pytania skierowane do Departamentu Kontroli Wdrażania EFS


Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy

RLKS Aktualności

Organizacja klubów młodzieżowych, warsztaty umiejętności komunikacyjnych, nauka autoprezentacji i spotkania motywacyjno-rozwojowe – to oferta, którą kierujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Dziś (19 grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się wręczenie 11 umów o dofinansowanie projektów wybranych przez Lokalną Grupę Działania Inowrocław i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Umowy wręczyli marszałek Piotr Całbecki i  Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa. Podczas spotkania umowy na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych otrzymali także włodarze gmin Dębowa Łąka (powiat wąbrzeski) i Rogowo (powiat żniński). 

 


Szkolenie „Komercjalizacja jako proces czy incydent w działalności lgd-ów" EtnoGościniec „Pachotówko” Gzin, 9 grudnia 2019 r.

RLKS Aktualności

W dniu 09-12-2019, w Gzinie odbyło się szkolenie zorganizowane przez przedstawicieli Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dla przedstawicieli lokalnych grup działania na temat: "Komercjalizacja jako proces czy incydent w działalności lgd-ów"   


Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)

RLKS Aktualności

W dniach 05-06 Grudnia 2019 przedstawiciele Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącym Naszych doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)  


Spotkanie dotyczące funkcjonowania instrumentu RLKS na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

RLKS Aktualności

W dniu 28-11-2019, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu gościmy przedstawicieli Województw Śląskiego i Lubuskiego i dzielimy się doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania instrumentu RLKS na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu udział biorą przedstawicie Urzędów Marszałkowskich, oraz przedstawiciele LGD, w tym przewodnicząca sieci LGD Pani Dorota Stanek. 


Szkolenie w zakresie wdrażania projektów grantowych EFS w ramach instrumentu RLKS

RLKS Aktualności

W dniu 26.11.2019, w Hotelu Ambasada w Krobi Wydział Koordynacji RLKS zorganizował szkolenie dotyczące problematyki  wdrażania projektów grantowych EFS w ramach instrumentu RLKS. W szkoleniu  udział wzięli przedstawiciele 27 Lokalnych Grup Działania zlokalizowanych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przedstawiciele Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich. Wydział Koordynacji RLKS reprezentowali Dyrektor Wydziału Pan Bartosz Szymański i Kierownik Biura Pan Mariusz Kiernozek. 


Dodatkowe środki dla Lokalnych Grup Działania

RLKS Aktualności

Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu, poprzez osiągnięcie określonych celów, cztery Lokalne Grupy Działania z powiatów toruńskiego, brodnickiego i radziejowskiego otrzymają dodatkowe środki, które przekażą mieszkańcom swoich obszarów. Najwyższe dofinansowanie, bo aż 3,2 miliona złotych otrzyma Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie z przeznaczeniem na rewitalizację społeczno-gospodarczą miejscowości wiejskich. W czwartek (7 listopada) przedstawiciele LGD z rąk członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej odebrali aneksy do umów zwiększające dofinansowanie.

 


Raport końcowy dotyczący Ewaluacji instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oraz badanie Ewaluacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

RLKS Aktualności

Raport końcowy dotyczący Ewaluacji instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027,

Wyniki badania dotyczącego określenia optymalnego modelu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie finansowej, oraz ocena jakości i efektywności ich funkcjonowania 


Dwudniowe szkolenie dotyczące efektywnej komunikacji w Lokalnych Grupach Działania

Szkolenie Zarządów i Rad Lokalnych Grup Działania

RLKS Aktualności

W Górznie (25-26 października) odbyło się dwudniowe szkolenie dotyczące efektywnej komunikacji w Lokalnych Grupach Działania, działań usprawniających posiedzenia Rad LGD, oraz przyszłości instrumentu RLKS w perspektywie 2021-2027.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządów i Rad LGD oraz pracownicy Wydziału Koordynacji RLKS.


Stanowisko dotyczące dróg w ramach projektów rewitalizacyjnych

RLKS Aktualności

W związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej (znak: REGIO.DDG.F.3/MD/aj/(2019)6059901) potwierdzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w piśmie z 27 sierpnia br. (znak: DRP-I.760.48.2019.ALS1), zgodnie z którym wszystkie infrastrukturalne projekty drogowe wspierane w ramach RPO powinny po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy 96/53/EC niezależnie od kategorii dróg, procedowaliśmy w ramach Komitetu Monitorującego kwestię dostosowania m.in. warunków udzielania wsparcia dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność do wymogów określonych w ww. stanowisku. W wyniku otrzymanych od członków Komitetu Monitorującego uwag do kryteriów Poddziałania 6.4.1 w zakresie proponowanych zmian tożsamych z propozycją do warunków udzielenia wsparcia dla Działania 7.1, w których wskazano, iż wymóg dostosowania dróg do nośności 11,5 t na oś jest nieadekwatny do projektów rewitalizacyjnych, zwróciliśmy się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.


Rewitalizacja - komunikat IZ RPO WK-P w sprawie nośności dróg

RLKS Aktualności

Szanowni Państwo,

W związku z pismami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, informującymi
o obowiązku zapewnienia przez IZ RPO, iż wszystkie infrastrukturalne projekty drogowe wspierane w ramach RPO powinny po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy 96/53/WE, niezależnie od kategorii dróg, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż zaistniała konieczność dokonania zmiany warunków udzielenia wsparcia dla Działania 7.1. tak, aby uwzględniały one wymóg nośności dróg wynoszącej minimum 11,5 tN/oś


Dodatkowe środki dla LGD na przedsiębiorczość na wsi

RLKS Aktualności

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nagrodzonych za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD otrzymały dodatkowe środki, które przekażą mieszkańcom swoich obszarów. Dziś ich przedstawiciele z rąk członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej odebrali aneksy do umów zwiększające dofinansowanie.

 


Elegancka sala z drewniania boazerią na ścianach.Na mównicy przemawia mężczyzna w garniturze, dwóch siedzi przodem. Wszystkiemu przysłuchuje się grupa ludzi których widać tyłem.

Wizyta przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego

RLKS Aktualności

Przekazanie doświadczeń we wdrażaniu instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) było głównym tematem spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się 8 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.


Kobieta na tle mapy województwa.

Kujawsko-pomorskie Lokalne Grupy Działania nominowane do nagród

RLKS Aktualności

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nominowanych do nagród za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD będą mogły liczyć na dodatkowe środki na realizację lokalnych strategii rozwoju.

 


Na zdjęciu trójka ludzi. Dwóch mężczyzn, jedna kobieta. Wszyscy bardzo elegancko ubrani i uśmiechnięci. Mężczyźni przekazują sobie teczkę z logiem województwa kujawsko-pomorskiego.

Granty na aktywizację społeczno-zawodową

RLKS Aktualności

28 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie 7 projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wsparcie o łącznej wartości miliona złotych otrzymają beneficjenci wybrani przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem dla Soli.  Umowy wręczyli wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz członek zarządu Aneta Jędrzejewska. 


Na obrazku jest mapa z zaznaczonym wejściem do budynku.

Nowa siedziba Wydziału Koordynacji RLKS

RLKS Aktualności

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 marca 2019 r. Wydział Koordynacji RLKS zmienił lokalizację. Nowa siedziba Wydziału Koordynacji RLKS mieści się cały czas w budynku „Elany”, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73. Zmianie uległo miejsce w budynku- jest to obecnie niewielki biały budynek parterowy od strony parkingu wewnętrznego, za budynkiem głównym.