Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Konkurs 2/2019

przez Justyna Zarzycka

OGŁOSZENIE NR 2/2019 O NABORZE WNIOSKÓW

na operacje: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

Nr konkursu LGD: 2/2019

 

I. Termin składania wniosków:

  • Rozpoczęcie składania wniosków: 15/07/2019 od godz. 8:00
  • Zakończenie składania wniosków: 30/07/2019 do godz. 16:00

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

 

II. Miejsce składania wniosków:

 

ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 14:00

wtorek: 8:00 – 16:00

piątek: 8:00 - 13:00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji,
w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

III. Forma składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich formach elektronicznych (z zachowaniem tożsamości wersji na wszystkich egzemplarzach)

 

IV. Forma wsparcia: refundacja

V. Zakres tematyczny operacji:

Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

 

Cel ogólny: Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku

Cel szczegółowy: Podtrzymywanie tradycji jako element integrujący mieszkańców obszaru LGD

Przedsięwzięcie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Wskaźniki realizacji naboru:

Wskaźnik produktu:

  • liczba opracowań, broszur i innych wydawnictw promujących obszar LGD- 6
  • liczba przedsięwzięć i imprez oraz innych wydarzeń o charakterze promocyjnym- 6

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia:

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 25,00 pkt.  /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 349 014,62 zł

 

Maksymalna kwota wsparcia: wysokość pomocy przyznanej na jedną operację nie może przekroczyć 300 000 zł (przepisu nie stosuje się do podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych).

 Więcej informacji na stronie: http://lgdsasiedzi.pl/aktualnosci.285.ogloszenie_nr_2_2019_o_naborze_wnioskow_na_operacje_promowanie_obszaru_lsr.html

Wróć