Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Konkurs 3/2019

przez Justyna Zarzycka

OGŁOSZENIE NR 3/2019 O NABORZE WNIOSKÓW

na operacje: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 3/2019

 

I. Termin składania wniosków:

  • Rozpoczęcie składania wniosków: 15/07/2019 od godz. 8:00
  • Zakończenie składania wniosków: 30/07/2019 do godz. 16:00

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

 

II. Miejsce składania wniosków:
 

ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno

poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 14:00

wtorek: 8:00 – 16:00

piątek: 8:00 - 13:00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

III. Forma składania wniosków:
 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich formach elektronicznych (z zachowaniem tożsamości wersji na wszystkich egzemplarzach)

 

IV. Forma wsparcia: refundacja

 

V. Zakres tematyczny operacji:
 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Cel ogólny: Poprawa atrakcyjności obszaru LGD do 2023 roku

Cel szczegółowy: Podtrzymywanie tradycji jako element integrujący mieszkańców obszaru LGD

Przedsięwzięcie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

 

Wskaźniki realizacji naboru:

  • Wskaźnik produktu: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim – 2

VI. Warunki udzielenia wsparcia:
 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 25,00 pkt.  /spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

Limit środków w ramach naboru: 205 079,00 zł

Więcej informacji na stronie: http://lgdsasiedzi.pl/aktualnosci.284.ogloszenie_nr_3_2019_o_naborze_wnioskow_na_operacje_zachowanie_dziedzictwa_lokalnego.html

Wróć