Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszenia o naborze wniosków 1/2019/G

przez Joanna Borkowska

Granty PROW - Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjnych do 2023 roku.

Nr konkursu LGD: 1/2019/G

Termin składania wniosków: 18.03.2019 r. – 01.04.2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

ul. Poznańska 133a lok.106

88-100 Inowrocław

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej, wykonanej jako wydruk z generatora wniosków, dostępnego na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl.

Uwaga: suma kontrolna Wniosku w wersji papierowej i przesłanego za pomocą generatora winna być identyczna.

 

Forma wsparcia: refundacja

 

Zakres tematyczny w ramach naboru:

 

3.2.1. Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjnych do 2023 roku.

Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Aktywizacja i integracja mieszkańców LSR do 2023 roku.

 

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.2 LSR: Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku oraz

 

Wskaźniki produktu:

Lp.

1

2

wskaźniki produktu

Liczba wydarzeń/imprez

Liczba szkoleń

jednostka miary

sztuka

sztuka

wartość

40

14

 

 

Wskaźniki rezultatu:

Lp.

1

2

Wskaźniki rezultatu

Liczba uczestników przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjnych

Liczba osób przeszkolonych

jednostka miary

osoba

osoba

wartość

3.350

210

Wskaźniki rezultatu

x

Liczba przeszkolonych osób z grup defaworyzowanych

jednostka miary

x

sztuka

wartość

x

140

Wskaźniki rezultatu

x

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych

jednostka miary

x

sztuka

wartość

x

160

 

 

Limit środków w ramach naboru: 200 000 zł, w tym:

  • na realizację wskaźnika nr 1 oraz nr 2 – 200 000 zł

 

Kwota grantu: od 5 000 zł do 50 000 zł

Intensywność pomocy: do 63,63% kosztów kwalifikowalnych (jednostki sektora finansów publicznych) lub do 90% kosztów kwalifikowalnych (pozostali wnioskodawcy).

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

wydarzenia plenerowe, szkolenia, przedsięwzięcia edukacyjne, itp.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

       1.   osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej,

       2.   osoby prawne

  3. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność  prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze objętym LSR.

O dofinansowanie grantu nie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku
nr 4 do ogłoszenia.

 

Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 6 do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 60 pkt

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę LGD/

 

W przypadku projektów objętych grantem o równej ilości uzyskanych punktów, o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców zdecyduje kolejno:

  • Wartość wskaźnika produktu zadeklarowana do osiągnięcia przez realizację wybranego grantu;
  • Wartość odpowiedniego wskaźnika rezultatu zadeklarowana do osiągnięcia przez realizację wybranego grantu (w przypadku projektów szkoleniowych wskaźnikiem decydującym jest wskaźnik: ;
  • W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście (tj. jednakowe wartości wskaźników dla Grantobiorców uzyskuj), o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców zadecyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków.

 

Zadeklarowana wartość wskaźnika produktu i rezultatu będzie ustalana w ujęciu procentowym, wg wzoru:

 

Wartość wskaźnika produktu/rezultatu zadeklarowana do osiągniecia

przez realizację wybranego grantu

-----------------------------------------------------------------------------------------------  * 100%

Wartość odpowiedniego wskaźnika produktu/rezultatu określona w LSR

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli oraz na stronie internetowej: www.czarnoziemnasoli.pl.

Wróć