Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszenia o naborze wniosków 2/2019/G

przez Joanna Borkowska

Granty PROW - Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku.

Termin składania wniosków: 18.03.2019 r. – 01.04.2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli

ul. Poznańska 133a lok.106

88-100 Inowrocław

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej, wykonanej jako wydruk z generatora wniosków, dostępnego na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl.

Uwaga: suma kontrolna Wniosku w wersji papierowej i przesłanego za pomocą generatora winna być identyczna.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny w ramach naboru:

3.3.1. Opracowanie publikacji oraz materiałów informacyjno-promocyjnych do 2023 roku. Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 roku.

Wszelkie dodatkowe informację, Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli oraz na stronie internetowej: www.czarnoziemnasoli.pl

Wróć