Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1/2019

przez Joanna Borkowska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Nr konkursu LGD: 1/2019

 

Termin składania wniosków: 6 maja 2019r. do 20 maja 2018r. (do godz. 15.00)

 

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - pdf.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wniosków - doc.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
 2. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
 3. wzór biznesplanu;
 4. informacja pomocnicza do biznesplanu;
 5. oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;
 6. zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa;
 7. wzór formularza wniosku o płatność;
 8. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
 9. wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
 10. karta opisu operacji dla przedsięwzięcia LSR;
 11. oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej;
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 13. oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 14. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
 15. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
 16. kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR, wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR: Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD) wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność;
 17. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”
 18. procedura oceny i wyboru operacji w ramach lokalnej strategii rozwoju lokalnej grupy działania „Podgrodzie Toruńskie” wraz z procedurą przeprowadzania naboru wniosków.
 19. Ankieta monitorująca.
 20. Załącznik nr 1 do Wytycznych 6/4/2017Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiw zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Inne dokumenty:

1) Klauzule RODO do poddziałania 19.2 - obowiązkowa przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy

2) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407 2013 (obowiązuje od dnia 15.11.2014 r.)

Wróć