Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszenie o naborze wniosków I/2019

przez Joanna Borkowska

Nr konkursu LGD: I/2019

Termin składania wniosków: 08/04/2019 – 26/04/2019

Miejsce składania wniosków:          

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

ul. Chmielniki 2b

86-100 Świecie

od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30

w piątek od 7:30 do 15:00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na wymaganych formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedmiotem naboru są operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, zgodnie z

  • Celem głównym „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”
  • Celem szczegółowym „Rozwój gospodarczy obszaru LGD do końca 2023 roku”,
  • Przedsięwzięciem „Rozwinięty gospodarczo obszar LGD - EFRROW”,

Obowiązujące w ramach naboru warunki przyznania pomocy – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr  6 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru 25 pkt. /spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 750 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz na stronie internetowej www.lgdswiecie.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Pytania należy kierować na adres email: lgdswiecie@op.pl lub telefonicznie:
52 33 01 832 (w godzinach pracy Biura).

Dodatkowe informacje:

  • W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście wniosków (operacji) wybranych decyduje kolejność wpisu do rejestru wniosków (operacji), które wpłynęły
    w odpowiedzi na konkurs, tzn. data i godzina wpływu.
  • Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie bezpośredniej wizyty
    w biurze LGD. Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik nr 9 do ogłoszenia.

Wróć