Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Ogłoszenie o naborze wniosków na konkurs 1Z/2019

przez Joanna Borkowska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
                  
Nr konkursu LGD: 1Z/2019 
Termin składania wniosków:   21.03.2019 r. do  03.04.2019 r.
Miejsce składania wniosków:    Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek wraz z załącznikami w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych w 2 egzemplarzach.
Forma wsparcia: premia na pokrycie kosztów kwalifikowanych
Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia oraz cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników: zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia.
W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o pierwszeństwie operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 7 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/
Limit środków w ramach naboru: 800 000 zł
Kwota wsparcia: 100 000 zł
Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej
www.trzydoliny.eu
znajdują się
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020,
Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium.
Na stronach internetowych/stronie internetowej:
www.trzydoliny.eu
www.mojregion.eu
www.arimr.gov.pl
znajdują się:
Formularz wniosku o udzielenia wsparcia
Formularz wniosku o płatność
Formularz umowy o udzielenie wsparcia.
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD „Trzy Doliny”
Pytania należy kierować na adres email: lgd.trzydoliny@gmail.com lub telefonicznie: 739 246 434

Wróć