Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna - około 163 mln euro

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych – słońca, wody, ziemi czy biomasy - to jeden z priorytetów ustalonych przez Komisję Europejską na najbliższe lata. Kładziemy też nacisk na bardziej efektywne wykorzystanie energii w budynkach publicznych i mieszkalnych (np. poprzez ocieplenie budynku połączone z wymianą okien i drzwi, przebudowę systemów grzewczych czy instalację systemów OZE). Wsparcie zostanie też skierowane na działania przyczyniające się do zmniejszenia strat energii w przedsiębiorstwach.


Zrównoważona mobilność miejska - około 134 mln euro

Aby zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego dofinansujemy działania przyczyniające się do dalszego rozwoju systemu transportu miejskiego. Wsparcie może dotyczyć: zakupu niskoemisyjnych środków transportu, rozwoju inteligentnych systemów transportowych, tworzenia buspasów, czy też rozwoju systemu transportu rowerowego.


Transport: drogi i kolej - około 185 mln euro

Kontynuujemy wspieranie rozwoju infrastruktury transportowej, w tym drogowej, łączącej ważne szlaki komunikacyjne z drogami wojewódzkimi i lokalnymi. Aby zapewnić jak największą spójność komunikacyjną w regionie przygotowywany jest Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej, który zostanie jeszcze poddany konsultacjom społecznym. Ponadto dofinansowanie trafi na inwestycje w budowę, modernizację i rewitalizację sieci kolejowej oraz infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym.


Ochrona środowiska: gospodarka odpadami i gospodarka wodno-ściekowa – około 65 mln euro

W zakresie gospodarki odpadami wsparcie uzyskają inwestycje w infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów, recyklingu, sortowania i kompostowania. W zakresie infrastruktury wodno-ściekowej, dofinansowanie obejmie budowę i unowocześnienie sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.


Kultura – około 30 milionów euro

Priorytet w tym zakresie to rozwój instytucji kultury, a także kontynuacja działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym konserwacja zabytków i materiałów archiwalnych.


Zdrowie – około 112 milionów euro

Sfinansujemy projekty dotyczące infrastruktury opieki zdrowotnej. Nowością będzie wsparcie programów profilaktyki zdrowotnej. Działania będą się koncentrować przede wszystkim w obszarach przejawiających się wysoką zachorowalnością i umieralnością w regionie (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychiczne).


Edukacja – około 178 mln euro

Stawiamy na zwiększanie jakości edukacji przedszkolnej. Przyczyni się do tego utworzenie odpowiedniej ilości miejsc w przedszkolach, a także zapewnienie kompetentnej i wykwalifikowanej kadry. W zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego szczególny nacisk zostanie położony na współpracę szkół z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Jej elementem będą staże i praktyki oraz działania służące dostosowaniu wsparcia do potrzeb rynku pracy i pracodawców. Uzupełnieniem będzie dofinansowanie szkół prowadzących kształcenie ogólne skierowane na rozwój kompetencji kluczowych z punktu widzenia rynku pracy, np. języków obcych, umiejętności ICT, przedsiębiorczości czy kreatywności oraz podmiotów popularyzujących naukę w sposób eksperymentalny i ciekawy dla odbiorcy.


Solidarne społeczeństwo – około 125 mln euro

Nie zapominamy o osobach zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Działania będą zmierzały przede wszystkim do zwiększenia możliwości zatrudnienia tych osób oraz aktywizacji społecznej i zawodowej. Planujemy również zapewnić szerszy dostęp do usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Będziemy także wspierać sferę usług społecznych, takich jak usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, wsparcie dla rodzin zastępczych, wsparcie dla osób bezdomnych. Ważnym elementem w walce z wykluczeniem społecznym jest sektor ekonomii społecznej.


Pakiet terytorialny – około 500 mln euro

Nowa perspektywa finansowa wprowadza innowacyjne narzędzie jakim jest polityka terytorialna. W województwie kujawsko-pomorskim będzie ona upowszechniana poprzez realizację polityki miejskiej w 5 największych miastach naszego regionu oraz poprzez wsparcie rozwoju i rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych na obszarach powiatowych. Ponadto nasz region jest jednym z dwóch województw w naszym kraju, które zdecydowały się na wykorzystanie nowego instrumentu oddolnego jakim jest rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS). Działania realizowane przy pomocy tego instrumentu będą ukierunkowane na ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów, poprzez współpracę różnych partnerów ze środowisk samorządowych, społecznych i gospodarczych.