Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest oprócz ZIT jednym z instrumentów wspierających rozwój terytorialny w perspektywie finansowej 2014-2020.


Celem RLKS jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, zwiększenie potencjału gospodarczego oraz aktywności społecznej i zawodowej na obszarach problemowych objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (LSR). Działania podejmowane w ramach RLKS zaktywizują lokalne społeczności w zakresie kreowania i podejmowania przez nie różnego rodzaju inicjatyw oddolnych i umożliwią podniesienie zdolności do budowania kapitału społecznego, który jest znaczącym czynnikiem w kontekście poprawy konkurencyjności obszarów, na których brakuje miejsc pracy, pogarszają się warunki życia i kumulują się inne problemy społeczne.


Rozwój lokalny kierowany jest przez LGD, składające się z osób reprezentujących lokalne interesy publiczne i prywatne interesy społeczno-gospodarcze. Ważnym warunkiem jest by społeczeństwo obywatelskie i partnerzy z sektora prywatnego posiadali co najmniej 50% udziału w procesach decyzyjnych. Żadna pojedyncza grupa interesów nie powinna posiadać więcej niż 49% głosów.

 

Ramy realizacji RLKS

W ramach Programu instrument RLKS będzie realizowany na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie Partnerstwa 2014-2020 instrument RLKS w regionie realizowany będzie w formule bezpośredniej. Formuła ta polega na możliwości realizacji wielofunduszowych LSR finansowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz innych programów operacyjnych.

 


W Programie zaplanowano dwie odrębne osie priorytetowe dla wsparcia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:

- Oś priorytetowa 7, objęta finansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz

- Oś priorytetowa 11, objęta finansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wsparcie realizowane będzie na następujących obszarach:

- obszary wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców pełniące rolę centrów społeczno- gospodarczych w danym regionie;

- na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju;

(na tych obszarach realizowana będzie interwencja zarówno EFRR, jak i EFS).

- obszary miasta powyżej 20 tys. mieszkańców;

(realizowana będzie tu wyłącznie interwencja EFS).

 

Na każdym z obszarów wspierane będą również działania związane z tworzeniem struktur RLKS