Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Skorzystaj z Programu

Jak zacząć korzystać z programu

Jak zacząć korzystać z programu?

separator
Znajdź dofinansowanie

Znajdź dofinansowanie

separator
Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

separator
Realizję projekt

Realizuję projekt

strzałka
strzałka
strzałka
strzałka
Zamknij X
Co muszę wiedzieć, żeby zrealizować projekt?

Co muszę wiedzieć, żeby zrealizować projekt?

Poznaj proces podpisywania umowy

Poznaj proces podpisywania umowy

Poznaj zasady promowania projektu

Poznaj zasady promowania projektu

Rozliczaj projekt

Rozliczaj projekt

Dowiedz się, co zrobić, aby dokonać zmian w projekcie

Dowiedz się, co zrobić, aby dokonać zmian w projekcie

Dowiedz się, jak przebiega kontrola projektu

Dowiedz się, jak przebiega kontrola projektu

Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu

Poznaj obowiązki po zakończeniu projektu

Zobacz wzory dokumentów

Zobacz wzory dokumentów

 

Dowiedz się więcej o Programie

O programie

O programie

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Znajdź punkt informacyjny

Znajdź punkt informacyjny

↓ rozwiń, aby zobaczyć więcej... ↓

Wiadomości

2019-04-15 12:30

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P, mając na względzie prawidłowe wdrażanie projektów, przypomina, o zakazie podwójnego finansowanie wydatków, o którym mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności  wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Prosimy zwrócić szczególna uwagę na sposób rozliczania kosztów amortyzacji środków trwałych.

Podwójne finansowanie oznacza w szczególności:

- całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,

- otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu,

- poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach tego samego projektu lub innych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

Oznacza to także, że niedozwolona jest sytuacja, w której najpierw środek trwały został nabyty z udziałem środków unijnych, a następnie odpisy amortyzacyjne od pełnej wartości danego środka trwałego zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości środka trwałego o otrzymane dofinansowanie.

- zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłacanych przez beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu,

- sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie zostały umorzone,

- objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym i gwarancyjnym,

- zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,

- rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz kosztach bezpośrednich projektu.

W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO  WK-P  zwraca szczególną uwagę na konieczność pomniejszenia wartości środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów, albo odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych.

2019-04-02 11:42

Startujemy z drugą edycją konkursu fotograficznego dla mieszkańców „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”.  Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. 

2019-03-27 12:12

Z początkiem kwietnia rozpoczyna się konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiem, w którym będzie można uzyskać środki na rozbudowę i przebudowę instytucji kultury. Do podziału jest prawie 5 mln złotych.

 

 

Sukcesy projektów

Wyposażenie Pracowni Hemodynamicznej w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.

dofinansowanie z UE:

5 390 122,00 zł

Zobacz projekty na Mapie Dotacji EU

984

proj. edukacyjne

6105

proj. rozwojowych dla firm

965

proj. energetycznych, transportu, ochrony środowiska