Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konieczność aneksowania umów ws. opracowania i aktualizacji programów rewitalizacji

W związku z aneksowaniem Umowy z Ministerstwem Rozwoju na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu, aktualizacji programów rewitalizacji, zaistniała potrzeba dostosowania wzorów załączników do Umów zawartych z gminami.

Powyższe wynika ze zmiany zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 , w których została zaktualizowana procedura dla Dotacjobiorców.

Do ww. dokumentu wprowadzono następujące zmiany: 

- mniej rygorystyczna procedura dla zamówień pomiędzy 20 a 50 tys.,

- wprowadzony katalog możliwości dokonywania zmian w zawartych umowach.

W aneksie uwzględniono także zmianę protokołu biegłego rewidenta, który uporządkowano i usystematyzowano.

W związku z powyższym dla gmin realizujących projekt polegający na opracowaniu programów rewitalizacji zostaną przygotowane aneksy do Umów.

Wróć