Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze partnerów

przez Leszek Nienartowicz

OGŁOSZENIE NABORU PARTNERÓW

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na podstawie art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) ogłasza:

nabór partnerów do realizacji projektu

w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem internetowym:

http://mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=96

Głównym celem Partnerstwa jest organizacja imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

Działania planowane w ramach projektu: przygotowanie wraz z liderem projektu (Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego) dokumentacji aplikacyjnej w oparciu o dokumentację konkursową, złożenie wniosku o dofinansowanie, realizacja i rozliczenie, a także utrzymanie trwałości projektu.   

Uwaga: szczegółowy zakres zadań i odpowiedzialności partnerów zostanie ustalony po wyborze partnerów w Umowie partnerskiej.

Partnerami projektu mogą być podmioty:

 • jednostka samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządowa jednostka organizacyjna;
 • organizacja pozarządowa;
 • kościół;
 • związek wyznaniowy;
 • osoba prawna kościoła;
 • osoba prawna związku wyznaniowego;
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną;
 • państwowa jednostka organizacyjna;
 • organ władzy, administracji rządowej;
 • przedsiębiorstwo.

Kryteria wyboru Partnerów:

Wybór Partnerów zostanie dokonany w oparciu o kryteria wyboru Partnerów zawarte w Regulaminie naboru partnerów.

Termin składania zgłoszeń: do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Sposób składania zgłoszeń:

 1. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej, a formularz ofertowy (załącznik nr 1) także w formie elektronicznej (jako plik do edycji na nośniku CD) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2017 - nabór partnerów”
 2. Formularz może być dostarczony:
 • osobiście lub  przez  posłańca (dostarczyciel  otrzyma  dowód  wpływu  przesyłki opatrzony  podpisem  i  datą)  –  decyduje  data  wpływu  do  Punktu  Informacyjno-Podawczego   Urzędu   Marszałkowskiego   Województwa   Kujawsko-Pomorskiego  w Toruniu,
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora
  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania. 

Miejsce składania zgłoszeń:

 1. Punkt Informacyjno-Podawczy  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  w  Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter. 
 2. Formularz należy  złożyć  w  godzinach  pracy  Urzędu  od poniedziałku  do  piątku:

- w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30,

- we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00. 

Szczegóły naboru określone zostały w Regulaminie naboru partnerów w celu przygotowania
i wspólnej realizacji imprez kulturalnych w ramach ogłoszonego
przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naboru wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne.

Ogłoszenie o wyborze partnerów (24.05.2017)

 

Ogłoszenie Nabór Partnerów

Regulamin naboru 2017

Załączniki do Regulaminu naboru:

Formularz oferty 2017

Instrukcja wypełniania formularza oferty 2017

Instrukcja wypełniania załączników do oferty 2017

 

Załączniki do formularza oferty:

3_Oświadczenie dot.sytuacji finansowej

4_Zał. nr 8 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

5_Zał. nr 10.2 Oświadczenia partnera projektu

6_Zał. nr 11 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP

7_Zał nr 12 Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis

8_Oświadczenie o dostępie do środków

9_Oświadczenie o wyrażeniu zgody

10_Oświadczenie dot. kwalifikowalności wydatków

12_Oświadczenie dot. ubiegania się o max. kwotę dofinansowania

13_Oświadczenie potw. zdolność instytucjonalną

14_Oświadczenie dot. artystów z krajów RMB_pierwsza edycja

15_Oświadczenie dot. artystów z krajów RMB

20_Oświadczenie dot. cykliczności

 

Wzór umowy partnerskiej 2017

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

tel. 56 62 18 284

Pani Małgorzata Dybowska, e-mail m.dybowska@kujawsko-pomorskie.pl

Pani Ewa Przyziółkowska, e-mail e.przyziolkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Wróć