Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych [konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15]

od 2015-12-28 do 2016-02-05

Dodane: 2015-11-27 12:13:00 przez Ewa Forman

Ostatnia modyfikacja: 2017-03-03 08:33:34 przez Monika Stegent

[

Komunikat [03.03.2017]

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 po procedurze odwoławczej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja (PDF)

Skład Komisji Oceny Projektów - procedura odwoławcza (PDF)

Komunikat [02.08.2016]

Komunikat nr 2 z 2 sierpnia 2016 r. dotyczący zmiany załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (PDF).

Załączniki do regulaminu - aktualizacja (ZIP).

Zakończony [05.02.2016]

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 27 listopada 2015 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 28 grudnia 2015 r. i trwał do 5 lutego 2016 r.) wpłynęło 55 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF). 

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF).

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF).

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski - 28 grudnia 2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski - 5 lutego 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.

Wnioski o dofinansowanie projektu papierowe wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00, w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Kancelarii;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529) – decyduje data nadania.

 Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

 

Kto może składać wnioski?

 O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  1. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) – dotyczy typu projektu 1, 2c) i d), 3 i 4,
  2. podmiot realizujący projekt na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w partnerstwie zakładającym udział minimum 80% powiatów oraz miast na prawach powiatu – dotyczy typu projektu
    2 a) i b).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ 1. Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:

a) tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:

i) dziennych domów pobytu,

ii) środowiskowych domów samopomocy,

iii) klubów samopomocy,

iv) mieszkań wspomaganych,

v) innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową.

 

b) rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych, w tym:

i) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, o  których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

ii) usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka, inne formy samopomocy,

iii) usługi asystenckie.

 

c) uzupełniająco do typu a i b:

i) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),

ii) działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).

 

Typ 2) Inicjatywy ukierunkowane na rozwój i poprawę dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej obejmujące:

a) usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego) oraz kandydatów do pełnienia rodzinnej pieczy zastępczej w ww. formach;

b) przejście z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci;

c) działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego, usługi asystenckie rodziny, rodziny wspierające lub inne alternatywne formy wsparcia;

d) poradnictwo rodzinne, obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą z niepełnosprawnościami, a także terapię rodzinną świadczone w formach zdeinstytucjonalizowanych jako element procesu aktywizacji społecznej.

 

Typ 3) Usługi w mieszkaniach wspomaganych obejmujące:

a) rozwój usług w mieszkaniach chronionych ;

b) rozwój usług w mieszkaniach treningowych – pobyt czasowy z uwzględnieniem usług w formie treningów, nauki samodzielności, poradnictwa, pracy socjalnej, zmierzające do całkowitego usamodzielnienia;

c) rozwój usług w mieszkaniach wspieranych.

 

Typ 4) Uzupełniająco usługi wspierające proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (świadczone wyłącznie w powiązaniu z pozostałymi typami projektów, jako jeden z elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej diagnozy uczestników projektów, w tym otoczenia) obejmujące:

a) usługi informacyjne, edukacyjne, terapeutyczne oraz usługi animacyjne wspierające aktywność obywatelską;

b) poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów);

c) poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne/grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych, służące przezwyciężaniu nieporadności życiowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (w tym tzw. biednych pracujących).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.  

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

  1. 95% - w przypadku projektów dotyczących wyłącznie świadczenia spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w celu zwiększenia ich dostępności,
  2. 90% - w pozostałych przypadkach.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 10 000 000 EUR (słownie: dziesięć milionów euro), tj. 45 210 705,88 zł, (kurs euro = 4,2699 zł z 30 października 2015 r.), w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 42 699 000 zł oraz 2 511 705,88 zł z budżetu państwa.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Komunikaty

Komunikat nr 1 z 13.01.2016 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków (PDF)

Ogłoszenie dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych - obowiązuje od 13.01.2016 r. (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych - obowiązuje od 13.01.2016 r. (PDF)

Komunikat nr 2 z 2 sierpnia 2016 r. dotyczący zmiany załączników niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu (PDF)

Załączniki do regulaminu - aktualizacja (ZIP)

 

Dowiedz się więcej

 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

FAQ (PDF)

 

Załączniki