Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze [konkurs Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17]

od 2017-06-19 do 2017-08-03

Dodane: 2017-05-19 08:52:00 przez Monika Stegent

Ostatnia modyfikacja: 2018-05-22 12:47:34 przez Karolina Zawacka

 

 

Komunikat [27.12.2017]

Aktualizacja listy ocenionych projektów

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru 8_4_1 (096_17)(PDF)

Lista członków KOP_8_4_1 (PDF)

Komunikat [03.11.2017] oraz [27.12.2017]

Lista projektów zakwalifikowanych do negocjacji - korekta (PDF)

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF)

Komunikat [11.08.2017]

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 (PDF)

Komunikat [04.07.2017]

Komunikat nr 3 z dnia 4 lipca 2017 r. dotyczący dobrych praktyk zawartych w Standardach jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3

Standardy opieki nad dziećmi (ZIP)

Komunikat [28.06.2017]

Komunikat nr 2 z 28 czerwca 2017 r. dotyczący zmiany Regulaminu konkursu (PDF)

Regulamin konkursu - aktualizacja - obowiązuje od 27.06.2017 (PDF)

Komunikat [16.06.2017]

Komunikat nr 1 z 16 czerwca 2017 r. dotyczący zmiany Regulaminu konkursu Nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 (PDF)

Regulamin konkursu - aktualizacja - obowiązuje od 14.06.2017 (PDF)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 19 czerwca 2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 3 sierpnia 2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie na rynek pracy poprzez:

1. finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), obejmujące:

a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna,

b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,

2. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą.

3. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani.

4. Dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

5. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1-4).

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 43 307 000,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł.

 

Materiały informacyjne

Prezentacja ze spotkania informacyjnego (.PDF)

Najczęściej zadawane pytania (.PDF)

Załączniki

Regulamin konkursu - aktualizacja obowiązuje od 27.06.2017 r. (PDF)

Załączniki cz.1 - zaktualizowane 27.06.2017 r. (ZIP)

Załączniki cz.2 - zaktualizowane 27.06.2017 r. (ZIP)

Regulamin konkursu - aktualizacja - obowiązuje od 14.06.2017 (PDF) - archiwalny

Załączniki cz. 1 (ZIP) - archiwalne

Załączniki cz. 2 (ZIP) - archiwalne