Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17]

od 2017-06-30 do 2017-07-13

Dodane: 2017-05-26 09:12:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2018-03-28 10:31:29 przez Agnieszka Wiktorska

Zakończony [13.07.2017]

Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania [23.11.2017]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2143/17 z dnia 22 listopada 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 47/2143/17 z dn. 22.11.2017 (.pdf)

Zestawienie projektów przyjętych do dofinansowania (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [21.11.2017]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2089/17 z dnia 17 listopada 2017 roku, zatwierdził listę ocenionych projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, które zostały skierowane do oceny strategicznej przez ZIT BTOF.

Uchwała nr 46/2089/17 z dn. 17.11.2017 (.pdf)

Zestawienie oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektow.pdf

Wyniki oceny formalnej [08.09.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17 dla Działania 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę projektów, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO:

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny kryteriów dopuszczających

Wyniki naboru [14.07.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 maja 2017 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 czerwca 2017 r. i trwał do dnia 13 lipca 2017 r.) wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 7 287 653,21 zł.

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłaszają nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania  4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT, Schemat: Wszystkie typy projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) (konkurs Nr RPKP.04.06.03-IZ.00-04-108/17).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.06.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 13.07.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2017 r.
 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez:

1)    jednostki samorządu terytorialnego;
2)    związki jednostek samorządu terytorialnego;
3)    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
4)    samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt dotyczący przedsięwzięcia określonego w Strategii ZIT w ramach całościowej koncepcji ograniczenia degradacji środowiska przyrodniczego i wzmocnienia różnorodności biologicznej na obszarze objętym ZIT:
    
a) przedsięwzięcia zwiększające potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na obszarach miejskich i pozamiejskich w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,

b) projekty w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych obcych,

c) działania w ramach zielonej infrastruktury [2] na obszarach miejskich i podmiejskich [3]

d) działania rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (obszarach chronionych z tytułu  ustawy o ochronie przyrody),

e) tworzenie, odnawianie szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych.

f) tworzenie i rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej, w tym na obszarach miejskich i podmiejskich (np. parki miejskie [4] , ogrody botaniczne),

g) działania informacyjno-edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowane w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako element projektu inwestycyjnego,

h) projekty dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej. (wyłącznie w połączeniu z powyższymi typami projektów).

[2] Zielona infrastruktura — zwiększanie kapitału naturalnego Europy. COM(2013) 249 final: “Zielona infrastruktura: strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, zaprojektowana i zarządzana w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. Obejmuje ona obszary zielone (lub niebieskie w przypadku ekosystemów wodnych) oraz inne cechy fizyczne obszarów lądowych (w tym przybrzeżnych) oraz morskich”.

[3] Poprzez obszary podmiejskie należy rozumieć obszary leżące w sąsiedztwie miast, związane z nimi funkcjami nośnika usług ekosystemowych.

[4] Park miejski – podstawowa jednostka miejskiego terenu zieleni zawierająca cechy przestrzeni publicznej, o uporządkowanej strukturze przestrzennej, pełniąca funkcje rekreacyjne, klimatotwórcze i sanitarne jako obszary regeneracji i wymiany powietrza. Przy czym miejski teren zieleni rozumie się jako teren urządzony wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym usytuowanym na obszarach miejskich i podmiejskich.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Pośrednicząca ZIT oraz Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 7 795 260,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Biura ZIT BTOF w Bydgoszczy (w godzinach:  poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 18.00, w piątki od 8.00 do 14.00).

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki