Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-007/15]

od 2015-12-30 do 2016-02-29

Dodane: 2015-11-30 07:49:00 przez Monika Rybicka

Komunikat [21.04.2016]

Zmiana Regulaminu konkursu

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/526/16 z dnia 20.04.2016r. dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-007/15].

Zakończony [29.02.2016]

Wyniki naboru [04.03.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 listopada 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2015 r. i trwał do dnia 29 lutego 2016 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 22 921 722,20 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych [07.03.2016]

Etap oceny formalnej oraz etap badania wymogów formalnych pozytywnie przeszedł 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 22 921 722,20 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej (.pdf)

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej oraz etapu badania wymogów formalnych [05.05.2016]

W związku z zakończeniem etapu badania wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-007/15 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem merytorycznym (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/537/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektowi złożonemu w ramach konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-007/15 dla Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy.

Projekt pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-007/15).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski - 30.12.2015r.

Termin, do którego można składać wnioski - 29.02.2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - lipiec 2016r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1]. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.
Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

Wniosek może być dostarczony:
- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

 

Kto może składać wnioski?

Instytucja ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, której działalność obejmuje cały obszar województwa kujawsko – pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt grantowy polegający na wsparciu inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym m.in.:
a) infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, plastiku, szkła, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych, w tym budowa i rozbudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
b) działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowane do mieszkańców województwa.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WK-P 2014-2020 oraz w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16 500 000,00 Euro (słownie: szesnaście milionów pięćset tysięcy Euro), tj. 70 453 350,00 zł, (kurs Euro = 4,2699 z dnia 29 października 2015 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1. Zgodnie z art. 53 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

2. Protest jest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być złożony po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów.

3. Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.

4. Przez negatywną oceną projektu należy rozumieć ocenę w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

  • projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
  • projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

5. Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów do dofinansowania, składanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, gdzie IOK jest Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, zawiera załącznik do Systemu oceny - „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są w ogłoszeniu o konkursie dla ww. działania).

 

Komunikaty

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki