Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa [konkurs nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17]

od 2017-09-29 do 2017-10-31

Dodane: 2017-08-29 12:31:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-06 13:18:13 przez Jarosław Lorenc

Zakończony [31.10.2017]

Wyniki naboru [09.11.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 sierpnia 2017 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 29 września 2017 r. i trwał do dnia 31 października 2017 r.) wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła  19 582 691,62 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

W związku z zakończeniem etapu badania wymogów formalnych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17 w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę projektów, które przeszły etap badania wymogów formalnych.

Lista projektów, które przeszły etap badania wymogów formalnych (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17 w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/525/18 z dnia 28 marca 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17 w ramach Osi Priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu dla Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych (konkurs Nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-138/17).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 29.09.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.10.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu niezłożone  w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

a) jednostkę samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi);
b) związek jednostek samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi);
c) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego (poza miastami prezydenckimi);
d) samorządową jednostkę organizacyjną (poza miastami prezydenckimi);
e) partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (poza miastami prezydenckimi [1]).

Dopuszcza się możliwość, aby partnerem podmiotów wymienionych w punktach a-e było również miasto prezydenckie lub jego jednostka organizacyjna [2].

[1] Ilekroć w niniejszych kryteriach jest mowa o miastach prezydenckich należy przez to rozumieć miasta, o których mowa w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515).

[2] Wyłącznie w przypadku wspólnej realizacji projektu dotyczącego drogi lokalnej stanowiącej ciąg jednorodny zlokalizowanej na terenie wszystkich partnerów projektu.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg lokalnych [1], węzłów, skrzyżowań wraz z infrastrukturą towarzyszącą, inwestycji w bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. elementy uspokojenia ruchu, zjazdy, zatoki przystankowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sygnalizacja świetlna, sygnalizacja dźwiękowa bariery ochronne, oświetlenie, kładki dla pieszych, przejścia podziemne dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub windy, inne elementy infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego) na drogach lokalnych.

Inwestycje w drogi lokalne muszą zapewniać konieczne bezpośrednie połączenia [2] z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami,  platformami logistycznymi lub z istniejącymi lub planowanymi (nowymi) terenami inwestycyjnymi [3], tj. terenami już funkcjonującymi lub terenami w trakcie tworzenia/zaplanowanymi do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach projektów komplementarnych do projektów głównych związanych z terenami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach CT 3, jak i z terenami inwestycyjnymi sfinansowanymi z innych źródeł (np. ze środków własnych beneficjenta).

[1] Ilekroć w niniejszych kryteriach mowa jest o drogach lokalnych, należy przez to rozumieć drogi gminne i powiatowe.

[2] Przez bezpośrednie połączenie należy rozumieć połączenie z istniejącą lub budowaną autostradą lub drogą ekspresową leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub połączenie z istniejącym węzłem, albo elementem punktowym sieci lub terenem inwestycyjnym. Droga lokalna nie może być pośrednią składową układu drogowego zapewniającego dostęp, chyba że na wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem proponowanym a siecią TEN-T wcześniej została przeprowadzona lub obecnie jest prowadzona budowa/przebudowa drogi w odpowiednim zakresie oraz ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna rozpoczynająca się, kończąca się lub przebiegająca przez węzeł autostrady lub drogę ekspresową lub prowadząca do elementu punktowego sieci lub do istniejącego lub planowanego (nowego) terenu inwestycyjnego).

[3] W celu wypełnienia niniejszego warunku projekt musi spełniać następujące warunki brzegowe:

1. Powierzchnia terenu inwestycyjnego nie może być mniejsza niż:

- 5 ha, w przypadku zlokalizowania w granicach administracyjnych miasta o liczbie mieszkańców równej lub większej niż 50 tysięcy mieszkańców;

- 3 ha w przypadku zlokalizowania w granicach administracyjnych miejscowości o liczbie mieszkańców poniżej 50 tysięcy mieszkańców;

2. Najpóźniej rok po zakończeniu realizacji projektu drogowego niezbędne jest:

- doprowadzenie do granic terenu inwestycyjnego podstawowych mediów, tj. wody i kanalizacji oraz energii elektrycznej w zależności od potrzeb grupy docelowej oraz na warunkach przyłączeniowych określonych przez operatora,

- uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą,

- przyjęcie uchwały dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości lub obniżenia stawki podatku od nieruchomości dla terenu inwestycyjnego,

- prezentowanie na rynku oferty sprzedaży terenu inwestycyjnego (minimum umieszczenie oferty inwestycyjnej w bazie COIE w Toruniu).

Jeżeli teren inwestycyjny jest już aktywny tj. funkcjonują na jego obszarze przedsiębiorcy i zatrudniają pracowników, wypełniając cele podstawowe realizacji terenu inwestycyjnego, to spełnienie warunków dot. zwolnień z podatku oraz prezentacji oferty nie będzie wymagane.

Warunku nie spełnią projekty, dla których na moment złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji drogowej, grunt przeznaczony pod teren inwestycyjny będzie zaklasyfikowany do I, II lub III klasy bonitacyjnej gleb. Warunek nie dotyczy terenów, które na moment złożenia wniosku o dofinansowanie będą objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć maksymalnej kwoty środków dostępnej dla danego powiatu. Maksymalne kwoty środków przeznaczone na powiaty stanowią procent alokacji przeznaczonej na konkurs, odpowiadający procentowi długości dróg gminnych i powiatowych [1], w danym powiecie, w stosunku do długości dróg gminnych i powiatowych w województwie. Zestawienie kwot alokacji dostępnej dla poszczególnych powiatów stanowi załącznik do kryteriów [2].

W przypadku, gdy wnioskodawcy złożą wnioski na kwotę przekraczającą kwotę dostępnej alokacji odrzucone będą te wnioski, które uzyskają najmniejszą liczbę punktów z kryteriów merytorycznych szczegółowych - punktowych.

[1] Wg. danych na rok 2014 z Banku danych lokalnych GUS.

[2] Maksymalna kwota alokacji dla danego powiatu dostępna w przedmiotowym konkursie będzie pomniejszona o środki zakontraktowane w konkursie nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 49 852 581,00 zł (kwota może ulec zmianie po rozstrzygnięciu konkursu nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-024/16).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki:

Dokumenty inne/pomocnicze:

  1. Wzory kart oceny (.zip)
  2. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
  3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.2017 r. (.pdf)
  6. Plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej (.pdf)