Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej [konkurs nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18]

od 2018-02-28 do 2018-04-30

Dodane: 2018-01-29 09:57:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-21 13:12:11 przez Jarosław Lorenc

Zakończony [30.04.2018]

Wyniki naboru [17.05.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 stycznia 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 28 lutego 2018 r. i trwał do dnia 30 kwietnia 2018 r.) wpłynęły 23 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 38 121 524,75 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Poniżej zamieszczamy skorygowaną informację na temat wyników naboru w ramach konkursu. Na liście poprawiono datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego 2 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Lista projektów ocenionych w ramach etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

W przypadku kiedy suma wartości dofinansowania projektów złożonych w ramach danego konkursu nie przekracza kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, może on zostać rozstrzygnięty cząstkowo.
W związku z tym, w przypadku tych projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów można zatwierdzić lub zaktualizować listę projektów które spełniły kryteria wyboru projektów
z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania i rozstrzygnąć w tym zakresie konkurs, a następnie podpisać umowy o dofinansowanie projektu z tymi wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Powyższe oznacza, że dopuszcza się możliwość cząstkowego rozstrzygnięcia konkursu, tj. poprzez zatwierdzenie i aktualizację  listy, o której mowa w art. 45 ust. 6 Ustawy (etapowa aktualizacja listy).

(1 etap) W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

(1 etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1851/18 z dnia 3 października 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

(2 etap) W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

(2 etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 40/1975/18 z dnia
17 października 2018 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

(3 etap) W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Dane projektów ocenionych negatywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

(3 etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 43/2092/18 z dnia
7 listopada 2018 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

(4 etap) W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Dane projektów ocenionych negatywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

(4 etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 5/205/18 z dnia
18 grudnia 2018 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

(5 etap) W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Dane projektów ocenionych negatywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

(5 etap) Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą Nr 1/17/19 z dnia
9 stycznia 2019 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej, regionu (konkurs Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28.02.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30.04.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

- jednostkę samorządu terytorialnego
- związek jednostek samorządu terytorialnego
- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego
- samorządową jednostkę organizacyjną
- przedsiębiorstwo realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
- partnera prywatnego we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące kompleksowych rozwiązań, realizowanych w aglomeracjach ujętych w V AKPOŚK i Master Planie dla dyrektywy Rady 91/271/EWG, takich jak:

a) budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
b) budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
c) budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie niezasadna. (z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM.),
d) systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy zarządzania sieciami wodociągowymi,
e) budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,
f) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolno-pomiarowe).

Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją realizację założeń całej aglomeracji. W szczególności w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji z gospodarki wodnej projekt musi być powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium C.1.3.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 42 432 000,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

  1. Wzory kart oceny (.zip)
  2. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
  3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
  6. Link do strategii poszczególnych OSI i ORSG
  7. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (.zip)
  8. Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w V AKPOŚK (.xml)
  9. Masterplan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (.zip)
  10. Dokument „Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury badawczej ze środków publicznych” (.pdf)