Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 4.5 Ochrona przyrody [konkurs nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18]

od 2018-04-30 do 2018-06-29

Dodane: 2018-03-30 10:38:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2018-12-12 12:33:06 przez Jarosław Lorenc

Zakończony [29.06.2018]

Wyniki naboru [09.07.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 marca 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 kwietnia 2018 r. i trwał do dnia 29 czerwca 2018 r.) wpłynęło 12 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 45 275 304,99 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Poniżej zamieszczamy ponownie listę złożonych projektów w odpowiedzi na konkurs. W liście uzupełniono sumę kosztów całkowitych, kosztów kwalifikowalnych i dotacji EFRR.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym [18.10.2018]

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Schemat: Przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020., przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (pdf.)

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów [18.10.2018]

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1822/18 z dnia 3 października 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Schemat: Przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, Schemat: Przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia ochrony przyrody w regionie poza obszarami ZIT i OSI[1] (konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18).

[1] Ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych na obszarze ZIT lub OSI,  przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład ZIT lub OSI.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.04.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 29.06.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

a) organizację pozarządową[1];
b) samorząd województwa –podmiotami realizującymi projekt mogą być parki krajobrazowe lub inne jednostki organizacyjne samorządu województwa;
c) spółkę prawa handlowego prowadzącą statutową działalność w zakresie edukacji ekologicznej[2];
d) pozostałe jednostki samorządu terytorialnego[3].

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, doświadczenie musi wykazać przynajmniej jeden z partnerów.

[1] Posiadającą siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, której statutowa działalność związana jest z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży szkolnej. Działania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone są od co najmniej 5 lat, licząc do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w oparciu o własne zaplecze infrastrukturalne.

[2] Posiadającą siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, której statutowa działalność związana jest z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży szkolnej. Działania z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone są od co najmniej 5 lat, licząc do dnia rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie w oparciu o własne zaplecze infrastrukturalne.

[3] Posiadające doświadczenie związane z realizacją projektów ze środków zewnętrznych w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej w oparciu o własne zaplecze infrastrukturalne, w perspektywie finansowej 2007-2013 lub 2014-2020.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

 1. przedsięwzięć zwiększających potencjał przyrodniczy regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk lub gatunków, w szczególności na terenach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
 2. projektów w ramach zielonej infrastruktury, jako nośnika usług ekosystemowych,
 3. rozwijania infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody[1]) – wyłącznie w powiązaniu z typami projektów określonymi w pkt. 1 lub 2,
 4. tworzenia, odnawiania szlaków przyrodniczych i ścieżek edukacyjnych,
 5. budowy, rozbudowy, modernizacji i doposażenia ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej,
 6. działań informacyjno-edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowanych w sposób komplementarny i uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako obligatoryjny element projektu określonego w punktach 1-5.

[1] Poprzez obszar chroniony należy rozumieć obszar/formę ochrony przyrody rozumieniu art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.), dalej ustawa o ochronie przyrody.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % kosztów kwalifikowanych.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 545 920,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Wzory kart oceny (.zip)
 2. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r (.pdf)
 6. Warunki jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z „Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego” (.pdf)
 7. Dokument pn. „Priorytetowe Ramy Działań dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020” (.pdf)
 8. Wzór opinii – park (.doc)
 9. Wzór opinii - RDOŚ (.doc)
 10. Wzór wniosku o wydanie opinii – park (.doc)
 11. Wzór wniosku o wydanie opinii - RDOŚ (.doc)