Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym [konkurs nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-171/18]

od 2018-04-30 do 2018-05-14

Dodane: 2018-03-30 09:06:00 przez Katarzyna Walusiak

Ostatnia modyfikacja: 2018-07-26 12:03:44 przez Karolina Zawacka

 

Komunikat [26.07.2018r.]

Aktualizacja lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Skład osobowy KOP (PDF)

Komunikat [27.06.2018r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF)

Skład osobowy KOP (PDF)

Komunikat [16.05.2018r.]

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji z dnia 11.06.2018 r. (PDF)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 kwietnia 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14 maja 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
  w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
  w Toruniu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może się ubiegać:

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarcza lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

UWAGA. Wnioskodawca lub Partner na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie  w  zakresie  pracy  z młodzieżą,  w  stosunku  do  której  zastosowano  sądowy  środek wychowawczy lub poprawczy.

UWAGA. W  przypadku  projektu  skierowanego dla  grupy  docelowej – osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i  młodzieżowych  ośrodkach  socjoterapii,  projekt musi być realizowany w partnerstwie z minimum 50% organów prowadzących młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (o których mowa w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zindywidualizowane i kompleksowe działania na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy obejmujące:

 1. działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,
 2. działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym,
 3. działania wspomagające efektywność procesu resocjalizacji poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz wsparcie służące uzupełnieniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym nie kwalifikującej się do wsparcia w ramach projektów Ochotniczych Hufców Pracy w PI 8ii POWER.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 600 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 13 278 720 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 608 454 151 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Załączniki

Regulamin konkursu 9.2.2

Załączniki