Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami [konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18]

od 2018-04-30 do 2018-07-20

Dodane: 2018-03-30 12:40:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2018-12-06 13:39:36 przez Jarosław Lorenc

Zakończony [20.07.2018]

Wyniki naboru [25.07.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 30 marca 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 kwietnia 2018 r. i trwał do dnia 20 lipca 2018 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 21 216 000,00 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020, przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1797/18 z dnia  26 wrzesień 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18 dla Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020, przedstawiamy listę z wnioskami które otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy z ocenionego projektu (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – projekt grantowy (konkurs Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.04.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 20.07.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę projektu grantowego tj.:

1. jednostkę samorządu terytorialnego;
2. inny podmiot posiadający osobowość prawną[1] (w tym organizację pozarządową) w partnerstwie z jst.

[1] posiadający przynajmniej 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska licząc do dnia rozpoczęcia naboru.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekt grantowy dotyczący następujących działań:

1) wsparcie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ich wyposażenie/doposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie

2) organizacja działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do mieszkańców gmin grantobiorców, jako element projektu wymienionego w punkcie 1.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 21 216 000,00 zł

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

  1. Wzory kart oceny (.pdf) - obowiązują od 08.06.2018r.
  2. Wzory kart oceny (.zip) - obowiązywały od 30.03.2018r. do 07.06.2018r.
  3. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
  4. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  5. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  6. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r (.pdf)
  7. Opinia dotycząca występowania pomocy publicznej w projektach grantowych dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020 (.pdf)
  8. Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028 (.zip)
  9. Link do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/category/srodowisko/wojewodzki-plan-gospodarki-odpadami/