Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa [konkurs nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18]

od 2018-05-14 do 2018-08-31

Dodane: 2018-04-13 11:59:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2019-02-25 09:33:31 przez Jarosław Lorenc

Zakończony [31.08.2018]

Wyniki naboru [06.09.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 13 kwietnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 14 maja 2018 r. i trwał do dnia 31 sierpnia 2018 r.) wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 2 999 964,33 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno - merytorycznym

W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18 w ramach Osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Infrastruktura punktowa do obsługi transportu pasażerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, które otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą NR 1/18/19 z dnia 9 stycznia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18 w ramach Osi Priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Infrastruktura punktowa do obsługi transportu pasażerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą NR 7/238/19 z dnia 20 lutego 2019 roku, podjał decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18 w ramach Osi Priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa, Schemat: Infrastruktura punktowa do obsługi transportu pasażerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 5.3 Infrastruktura drogowa, Schemat: Infrastruktura punktowa do obsługi transportu pasażerskiego (konkurs Nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 14.05.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.08.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

-    jednostkę samorządu terytorialnego;
-    związek jednostek samorządu terytorialnego;
-    stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
-    samorządową jednostkę organizacyjną;
-    podmiot zarządzający infrastrukturą kolejową (w tym dworcową) tylko jako partner jst;

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

• Inwestycji punktowych przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego  uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik 2 do kryteriów wyboru projektów.
Projekt nie obejmuje prac remontowych, jak również nie dotyczy bieżącego utrzymania infrastruktury.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, jednak nie może być większy niż 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wartość dofinansowania  dla jednego punktu kolejowej odprawy pasażerskiej:
-    realizowanego w partnerstwie jst z podmiotem zarządzającym infrastrukturą kolejową nie przekracza 2 mln zł;
-    realizowanego samodzielnie przez jst nie przekracza 1 mln zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 47 069 447,00 zł[1].

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2072 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, przyjętym uchwałą Zarządu Województwa nr 12/515/18 z dnia 28 marca 2018 r, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

  1. Wzory kart oceny (.zip)
  2. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
  3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
  6. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury ze środków publicznych (.pdf)
  7. Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej (.pdf)
  8. Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności (.pdf)