Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Ziemia Gotyku” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 6/2018]

od 2018-05-04 do 2018-05-17

Dodane: 2018-04-20 11:26:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:15:12 przez Monika Rybicka

Zakończony [17.05.2018]

Wyniki naboru [25.07.2018]

W odpowiedzi na ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Gotyku” w dniu 20 kwietnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 4 maja 2018 r. i trwał do dnia 17 maja 2018 r.) wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 2 190 251,99 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie  [22.10.2018]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1968/18 z dnia 17 października 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie  [02.11.2018]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 41/2011/18 z dnia 24 października 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wniosku skierowanego do dofinansowania projektu w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanego projektu (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie [27.02.2019]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/118/19z dnia 1 lutego 2019roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wniosku skierowanego do dofinansowania projektu w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanego projektu (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie [21.11.2019]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/2018/19 z dnia 6 listopada 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia wniosku skierowanego do dofinansowania projektu w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanego projektu (.pdf)

Projekty wycofane (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18 (nr konkursu w ramach LGD: 6/2018).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/305-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-6-2018-rewitalizacja-obszarow-wiejskich

Ogłoszenie o naborze wniosków - obowiązuje od 12.02.2019r.

Ogłoszenie o naborze wniosków - obowiązywało od 20.04.2018r. do 11.02.2019r.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów 04 maja2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów  17 maja  2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania „ Ziemia Gotyku”:

Brąchnówko 18,
87-140 Chełmża

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale III Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

• jednostkę samorządu terytorialnego,
• związek jednostek samorządu terytorialnego;
• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
• samorządową jednostkę organizacyjną,
• organizację pozarządową,
• mikro i małe przedsiębiorstwo,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• instytucje otoczenia biznesu,
• partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 25 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% [1] kosztów kwalifikowalnych.

[1] IZ  RPO  WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektów do 95%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 214 135,00 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w  rozdziale XIII Ogłoszenia o naborze.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”, czynnego od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30 – 15.30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 607 772 289

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

 1. Kryteria wyboru projektu (.pdf)
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P (.pdf)
 3. Zasady wsparcia na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (.pdf) - obowiązuje od 12.02.2019r.
 4. Zasady wsparcia na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (.pdf) - obowiązywało od 20.04.2018r. do 11.02.2019r.
 5. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków (.pdf)
 6. Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie) (.pdf)
 7. Regulamin użytkownika GWD (.pdf)
 8. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1] (.pdf)
 9. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2] (.pdf)
 10. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu (.pdf)
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji (.pdf)
 12. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (.zip)
 13. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL) (.pdf)
 14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność - http://www.lgd.ziemiagotyku.com/rlks-2014-2020/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc)
 15. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (.pdf) - http://www.lgd.ziemiagotyku.com/images/procedury_13_12_2017/procedury_13_12_2017.compressed.pdf
 16. Podręcznik dla LGD cześć 2 (.pdf)
 17. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim (.pdf)
 18. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego (.pdf)”
 19. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (.pdf)

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD

[2] jw.