Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia [konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16]

od 2016-06-20 do 2016-07-04

Dodane: 2016-05-19 08:22:00 przez Krzysztof Musioł

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-14 10:15:28 przez Krzysztof Musioł

Komunikat [20.10.2017 r.]

Komunikat w sprawie stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Lista wniosków wszystkie kryteria oceny formalno-merytorycznej [5.09.17r.]

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę wniosków, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalno-merytorycznej uwzględniającą projekt, który otrzymał dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej, w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16.

Załącznik:Lista wniosków, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalno-merytorycznej

Załącznik:Lista członków Komisji Oceny Projektów

Komunikat [18.01.2017]

Komunikat z dnia 18 stycznia 2017 r. dot. konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 Regulamin konkursu - aktualizacja z dnia 18.01.2017 r. Załączniki - aktualizacja z dnia 18.01.2017 r.

Lista wniosków, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 (styczeń 2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż Dyrektor WUP w Toruniu zatwierdził Listę wniosków, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalno-merytorycznej uwzględniającą projekty, które otrzymały dofinansowanie, w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16

Załącznik: Lista wniosków, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalno-merytorycznej

Załącznik: Lista członków Komisji Oceny Projektów

Wnioski podlegające ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących w ramach konkursu [2.11.2016 r.]

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących podlegają 24 wnioski o dofinansowanie projektu złożone w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16.

Pobierz listę

Komunikat [21.06.2016]

Komunikat dotyczący zmiany numeru pokoju oraz piętra urzędowania Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Informujemy, iż w związku z zmianą numeru pokoju oraz piętra urzędowania Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, zmianie ulega miejsce składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 19.05.2016 r. konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01-04-001/16 dla Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach ww. konkursu należy składać w okresie od 20.06.2016 do 04.07.2016 r. pod adresem: Kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32 87-100 Toruń parter, pokój nr 102

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kto może złożyć wniosek?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia):

  1. agencje zatrudnienia,
  2. instytucje szkoleniowe,
  3. instytucje dialogu społecznego,
  4. instytucje partnerstwa lokalnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 23 791 014,31 , w tym 21 286 697,01 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 2 504 317,30 zł pochodzi z budżetu państwa. Do realizacji projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego stanowiącego minimum 5,00% wydatków kwalifikowalnych.

Okres realizacji projektów

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie od 01.07.2016 do 30.06.2018 r.

Terminy

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony od 20.06.2016 r. do 04.07.2016 r. w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i oceny projektów oraz na temat procedury odwoławczej zawiera Regulamin konkursu (poprzednia wersja Regulamin konkursu). Regulamin konkursu oraz wzory dokumentów, wytyczne horyzontalne i programowe dostępne są na stronie internetowej www.wup.torun.pl, na portalu www.mojregion.eu oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:

  1. Punkt Informacji i Promocji

tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84

e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl.

  1. Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO

tel. (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 57 lub (56) 669 39 55

e-mail: wup@wup.torun.pl.

Załączniki

Wersje nieaktualne