Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Ziemia Gotyku” w ramach Działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-163/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 7/2018]

od 2018-05-04 do 2018-06-05

Dodane: 2018-04-20 12:39:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2019-10-16 12:07:46 przez Monika Rybicka

Zakończony [05.06.2018]

Wyniki naboru [27.07.2018 r.]

W odpowiedzi na ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Gotyku” w dniu 20 kwietnia 2018 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 4 maja 2018 r. i trwał do dnia 05 czerwca 2018 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 1 206 349,75 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Informacja dotycząca wycofania wniosku z procedury weryfikacji w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-163/18)

W odpowiedzi na ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Gotyku” w dniu 20 kwietnia 2018 r. konkurs numer 7/2018 (nabór IZ RPO WK-P nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-163/18) w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, którego nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się w dniu 4 maja 2018 r. i trwał do dnia 5 czerwca 2018 r. został złożony jeden wniosek o dofinansowanie.
Z uwagi na fakt, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. ww. wniosek został wycofany, konkurs zakończył się z powodu braku wniosków.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-163/18 (nr konkursu w ramach LGD: 7/2018).
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:

http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/item/304-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-7-2018-wspieranie-tworzenia-i-rozwoju-malych-inkubatorow-przedsiebiorczosci

Ogłoszenie o naborze wniosków. - obowiązuje od 12.02.2019r.

Ogłoszenie o naborze wniosków. - obowiązywało od 20.04.2018r. do 11.02.2019r.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów - 04 maja 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów - 05 czerwca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2018 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku

Brąchnówko 18,
87 – 140 Chełmża

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale III Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

• jednostki samorządu terytorialnego;
• związki jednostek samorządu terytorialnego;
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
• samorządowe jednostki organizacyjne;
• organizacje pozarządowe;
• instytucje otoczenia biznesu;
• partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Interwencja LSR polega na wspieraniu tworzenia i rozwoju inkubatora przedsiębiorczości w  centrum obszaru jakim jest Gmina Miasto Chełmża, pełniące istotne funkcje społeczne i gospodarcze, będące jednocześnie miejscowością o dużej koncentracji zjawisk problemowych takich jak wysoki poziom bezrobocia oraz wysoki udział osób korzystających z pomocy społecznej.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie inkubatorom wspomagającym przedsiębiorstwa z branży nierolniczej.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 35 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% [1] kosztów kwalifikowalnych.

[1] IZ  RPO  WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektów do 95%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 436 339 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w  rozdziale XIII Ogłoszenia o naborze.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 607 745 091, 56 610 80 17.

 

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

 1. Kryteria wyboru projektu;
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014 – 2020;
 3. Zasady wsparcia na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - obowiązuje od 12.02.2019r.
 4. Zasady wsparcia na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - obowiązywało od 20.04.2018r. do 11.02.2019r.
 5. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;
 6. Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie);
 7. Regulamin użytkownika GWD;
 8. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu[1];
 9. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 10. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 11. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
 12. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 13. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 14. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 15. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 16. Podręcznik dla LGD cześć 2;
 17. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
 18. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020.

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD