Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD Czarnoziem na Soli w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2018]

od 2018-06-18 do 2018-07-02

Dodane: 2018-06-05 12:21:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 08:35:11 przez Monika Rybicka

Zakończony [02.07.2018]

Wyniki naboru [27.08.2018r.]

W odpowiedzi na ogłoszony nabór przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli ” z dnia 04 czerwca 2018 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 18 czerwca 2018 r. i trwał do dnia 02 lipca 2018 r.), wpłynęło 5 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 4 441 570,86 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach naboru (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie  [22.10.2018]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1969/18 z dnia 17 października 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie  [18.12.2018]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 4/138/18 z dnia 12 grudnia 2018 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektem skierowanym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanego projektu (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie  [30.01.2019 r.]

Zestawienie wyników weryfikacji wniosków o dofinansowanie

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 3/75/18 z dnia 23 stycznia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektem skierowanym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18, Osi Priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach całego konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18 (Nr naboru LGD Czarnoziem na Soli 4/2018)  przyjęto do dofinansowania 5 wniosków na łączną kwotę 3 259 191,19  zł, co stanowi 54,23% alokacji  przewidzianej na konkurs.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy zweryfikowanego projektu (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Czarnoziem na Soli ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-203/18 (nr konkursu w ramach LGD: 4/2018).
Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie:

http://czarnoziemnasoli.pl/aktualnosci.895.ogloszenie_o_naborze_wnioskow_4_2018_rewitalizacja.html

Ogłoszenie o naborze wniosków.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów 18 czerwca 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektów 02 lipca 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli:
ul. Poznańska 133a/106
88-100 Inowrocław

w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 07:30 do 15:30.

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami i pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli, w terminie naboru.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

• jednostkę samorządu terytorialnego,
• związek jednostek samorządu terytorialnego;
• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
• samorządową jednostkę organizacyjną,
• organizację pozarządową,
• mikro i małe przedsiębiorstwo,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• instytucje otoczenia biznesu,
• partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 60 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% [1] kosztów kwalifikowalnych.

[1] IZ RPO WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia poziomu dofinansowania projektów do 95%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 6 010 000,00 PLN.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli, czynnego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od 07:30-15:30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 52 535 71 12.

 

Komunikaty

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

 1. Kryteria wyboru projektu;
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;(.pdf)
 3. Zasady wsparcia na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
 4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków;
 5. Instrukcja użytkownika GWD (Generatora Wniosków o Dofinansowanie);
 6. Regulamin użytkownika GWD;
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji; (NIE DOTYCZY)
 11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (.pdf)
 14. Procedura wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (.pdf)
 15. Podręcznik dla LGD cześć 2;
 16. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim(.pdf)
 17. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego (.pdf)”.
 18. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Dokumenty inne/pomocnicze:

 1. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
 2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)
 3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 4. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD

[2] jw.