Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej [konkurs nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18]

od 2018-09-28 do 2018-10-19

Dodane: 2018-08-29 14:51:00 przez Maciej Łapciak

Ostatnia modyfikacja: 2020-12-10 11:34:13 przez Łukasz Olszowy

Komunikat [10.12.2020 r.]

Komunikat w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18

Regulamin konkursu

Komunikat [18.10.2019 r.]

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18

Regulamin konkursu

Załączniki

Komunikat [20.12.2018 r.]

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

Komunikat [18.12.2018 r.]

Komunikat w sprawie aktualizacji zapisów Regulaminu konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18.

Komunikat [28.11.2018 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Komunikat [23.10.2018 r.]

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18

Komunikat [10.10.2018 r.]

Komunikat w sprawie zmiany terminu zakończenia naboru w ramach konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18.

Komunikat [05.10.2018 r.]

Komunikat w sprawie aktualizacji załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu.

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28 września 2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 12 października 2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
    w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego 
    w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
    w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, 
w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

– Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej posiadające akredytację[1] 

– podmioty lub partnerstwa świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadające akredytacji, o ile uzyskają taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Umowa o dofinansowanie projektu nie może zostać zawarta z wnioskodawcą, który nie przedłoży IZ RPO WK-P dokumentu potwierdzającego otrzymanie akredytacji.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wspieranie przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej zapewniające w ramach projektu w sposób komplementarny i łączny:

a) Wsparcie służące tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej obejmujące:

i. działania z zakresu animacji i inkubacji;

ii. wsparcie w zakresie szkoleń (w tym szkoleń zawodowych niezbędnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym), doradztwa oraz innych form służących nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej w postaci przedsiębiorstwa społecznego w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną,

iii. bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez utworzenie przedsiębiorstwa społecznego,

iv. wsparcie pomostowe w formie finansowej, wsparcie pomostowe w formie zindywidualizowanych usług w szczególności ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji biznesowych;

b) Wsparcie rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej poprzez:

i. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych, doświadczenia zawodowego pracowników oraz wolontariuszy PES w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną,

ii. działania służące nabyciu lub podniesieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną,

iii. działania ukierunkowane na rozwój specjalistycznych usług dla podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności usług o charakterze biznesowym,

c) Wsparcie finansowe i merytoryczne (dotacje i wsparcia pomostowe) na tworzenie nowych miejsc pracy:

i. w istniejących podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne,

ii. w istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%[2].

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 5 000 000 zł.  

Maksymalna wartość projektu wynosi:

Subregion 1 – 12 479 652 zł

Subregion 2 – 9 259 096 zł

Subregion 3 – 8 453 958 zł

Subregion 4 – 10 064 235 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  

38 987 777,60 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW EFS – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 652 18 63
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Załączniki

Regulamin konkursu 9.4.1 obowiązujący od 18.12.2018 r.

Regulamin konkursu 9.4.1 obowiązujący od 10.10.2018 r.

Załączniki obowiązujące od 05.10.2018 r.

Regulamin konkursu 9.4.1

Załączniki

 

[1] Akredytacja – akredytacja przyznawana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla podmiotów lub partnerstw świadczących łącznie wszystkie typy usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w KPRES w związku ze spełnieniem przez nie Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Systemu Akredytacji i Standardów Działania Instytucji Wsparcia Ekonomii Społecznej.

[2] wskazany % dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki przekazywane przez beneficjentów na tworzenie miejsc pracy (dotacji i wsparcia pomostowego) w ekonomii społecznej, które podlegają dofinansowaniu w 100% ze środków UE i budżetu państwa.