Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne [konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16]

od 2016-07-14 do 2016-07-29

Dodane: 2016-06-13 15:52:00 przez Ewa Forman

Ostatnia modyfikacja: 2018-06-12 16:08:14 przez Tomasz Kubiak

 

 

Komunikat [12.06.2018]

Komunikat nr 2 z dnia 12 czerwca 2018 r.

Lista projektów ocenionych pozytywnie

Zakończony [14.06.2017]

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 13 czerwca 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 14 lipca 2016 r. i trwał do 29 lipca 2016 r.) wpłynęło 65 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF).

Lista projektów ocenionych pozytywnie

Lista projektów ocenionych pozytywnie po procedurze odwoławczej

Skład osobowy KOP

Komunikat [14.07.2016]

FAQ (PDF).

Komunikat nr 1 z 14 lipca 2016 r. dotyczący doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 14 lipca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 29 lipca 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania.

 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23).

 

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  1. organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego (w tym szkoły specjalne) z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych.
  2. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), wyłącznie w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego (w tym szkołę specjalną) z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie:

a) TIK,

b) nauk matematyczno-przyrodniczych,

c) języków obcych

d)postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

 

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.

 

3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, w szczególności poprzez:

a) realizację indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego opracowanej przez pedagoga i/lub psychologa we współpracy z wychowawcą i uczniem, wobec którego zidentyfikowano potrzebę wsparcia zindywidualizowanego,

b) organizację wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy wsparcia rówieśniczego (w tym coaching rówieśniczy),

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia
i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

 

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, m.in. poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.

 

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych
i deficytów rozwojowych u uczniów,

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,

g) doradztwa edukacyjno-zawodowego

h) doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w aspekcie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

 

Konkurs dedykowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) miast regionalnych i subregionalnych oraz Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5a5b do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 21 970 000,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 24 554 705,88 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi:  100 000,00 zł.

Maksymalna wartość projektu  nie może być większa niż iloczyn, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie” i kwoty 2500,00 zł.

 

Komunikaty

Komunikat nr 1 z 14 lipca 2016 r. dotyczący doprecyzowania zapisów Regulaminu konkursu (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

FAQ (PDF).

 

Załączniki

Załączniki do regulaminu - obowiązują od 16 czerwca 2017 r. (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 14 lipca 2016 r. (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 13 czerwca 2016 r. (PDF)

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne – obowiązuje od 13 czerwca 2016 r. (PDF)

Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)

Strategie OSI i ORSG – część 1 (ZIP)

Strategie OSI i ORSG – część 2 (ZIP)