Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną [konkurs nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19]

od 2019-05-06 do 2019-07-31

Dodane: 2019-03-29 13:04:00 przez Monika Rybicka

Ostatnia modyfikacja: 2020-01-08 15:19:31 przez Magdalena Zielińska

Zakończona I runda [31.05.2019]

Wyniki naboru [06.06.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 marca 2019 roku konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19, informujemy, iż w ramach  I rundy konkursowej wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 15 425 661,96 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach I rundy konkursowej (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą
Nr  46/2075/19 z dnia 27 listopada 2019 r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19 w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje
w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3
(w tym żłobków, klubów dziecięcych), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19 w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020., przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą zmieniającą
Nr  49/2325/19 z dnia 20 grudnia  r. podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19 w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje
w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3
(w tym żłobków, klubów dziecięcych), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu ramach konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19 w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020., przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno - merytorycznym (.pdf)

Zakończona II runda [31.07.2019]

Wyniki naboru [07.08.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 marca 2019 roku konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19, informujemy, iż w ramach  II rundy konkursowej wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 19 510 071,76 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach II rundy konkursowej (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych) (konkurs Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-276/19).

 

Terminy

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w następujących rundach konkursowych:

I runda: od 06.05.2019 r. do 31.05.2019 r., II runda: od 03.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia:

• I rundy: październik 2019 r.
• II rundy: grudzień 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządową jednostkę organizacyjną,
5) organizację pozarządową,
6) kościół,
7) związek wyznaniowy,
8) osobę prawną kościoła,
9) osobę prawną związku wyznaniowego,
10) przedsiębiorstwo,
11) partnera prywatnego we współpracy z partnerami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujący typ projektu:

Przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w infrastrukturę społeczną: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, remont, modernizacja oraz wyposażenie obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, klubów dziecięcych).

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe.
W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/ adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu diagnozą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych na obszarze planowanej interwencji.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną.

W przypadku, gdy projekt nieobjęty pomocą publiczną realizowany jest na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji, poziom wkładu własnego może ulec zmniejszeniu. Zmniejszony wkład własny należy pokryć wkładem z budżetu państwa (dalej: BP). Udział środków BP we wkładzie własnym Wnioskodawcy nie może być wyższy niż 10% kosztów kwalifikowanych. Powyższe należy odzwierciedlić w montażu finansowym w sekcji H.4 wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR w przypadku projektów objętych pomocą publiczną powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu, z zastrzeżeniem, że stanowi nie więcej niż 85% w wydatkach kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania powinna zostać ustalona zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.3 Efektywność kosztowa projektu:

• maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących budowy nowej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 60 tys. zł, odpowiadającej ilości planowanych do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;
• maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących przebudowy i remontu istniejącej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 30 tys. zł, odpowiadającej ilości planowanych do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa wynosi 31 147 293,00 zł [1], w tym EFRR  - 30 257 370, 00 zł oraz BP – 889 923, 00 zł.

Podział alokacji na rundy przedstawia się następująco:

Runda I: 20 000 000,00 zł, w tym EFRR – 19 430 449,00 zł oraz BP – 569 551,00 zł

Runda II: 11 147 293,00 zł, w tym EFRR – 10 826 921,00 zł oraz BP – 320 372,00 zł

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,3146 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2019 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN
1€ = 4,2779 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze: