Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16]

od 2016-07-18 do 2016-09-30

Dodane: 2016-06-15 15:05:00 przez Ewa Forman

Ostatnia modyfikacja: 2017-09-20 10:36:57 przez Tomasz Kubiak

 

Zakończony [14.06.2017]

Lista wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Lista projektów ocenionych pozytywnie

Skład osobowy KOP

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 18 lipca 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00 w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń.

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data nadania.

 

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23).

 

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

Organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty, prowadzącą kształcenie zawodowe. Partnerem w projekcie mogą być wszystkie podmioty określone w SzOOP.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący w szczególności:

a. realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy;

b. realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,

c. realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

ii. organizowanie kursów przygotowawczych na studia,

iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,

v. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji,

vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,

d. realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych, związanych z nauczanym zawodem,

e. tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,

f. modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,

g. wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,

h. włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

i. tworzenie klas patronackich w szkołach,

j. tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

 

2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych.

 

 

Konkurs dedykowany na Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) miast regionalnych i subregionalnych oraz Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5a5b do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 35 152 000,00 zł (85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 39 287 529,41 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi:  100 000,00 zł.

Maksymalna wartość projektu  nie może być większa niż iloczyn, określonej we wniosku o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy” i kwoty 13 000,00  zł.

 

Komunikaty

Komunikat nr 1 z 25 lipca 2016 r. dotyczący wydłużenia terminu naboru wniosków o dofinansowanie (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 25 lipca 2016 r. (PDF)

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 25 lipca 2016 r. (PDF)

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

FAQ (PDF)

 

Załączniki

Załączniki do regulaminu - obowiązują od 16 czerwca 2017 r. (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 25 lipca 2016 r. (PDF)

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 25 lipca 2016 r. (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 15 czerwca 2016 r. (PDF)

Ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe – obowiązuje od 15 czerwca 2016 r. (PDF)

Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)

Strategie OSI i ORSG – część 1 (ZIP)

Strategie OSI i ORSG – część 2 (ZIP)