Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy [konkurs nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19]

od 2019-12-02 do 2020-01-10

Dodane: 2019-10-31 12:55:00 przez Tomasz Kubiak

Ostatnia modyfikacja: 2020-10-08 07:13:19 przez Łukasz Olszowy

Komunikat [08.10.2020 r.]

Komunikat nr 6 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład KOP

Komunikat [25.09.2020 r.]

Komunikat nr 5 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19

Komunikat [24.09.2020 r.]

Komunikat nr 4 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19

Komunikat [13.08.2020 r.]

Komunikat nr 3 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19

Komunikat [30.07.2020 r.]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji

Komunikat [14.05.2020 r.]

Komunikat nr 2 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04-332/19

Komunikat [16.01.2020 r.]

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów-10.4.2-332_19

 

Komunikat [09.12.2019r.]

Komunikat nr 1 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu konkursu nr RPKP.10.04.02- IZ.00-04-332/19 (wydłużenie naboru).

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 2 grudnia 2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 10 stycznia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2020 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku o dofinansowanie projektu. IZ RPO WK-P nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jedynie drogą elektroniczną albo jedynie drogą papierową.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy składać w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (wyłączenie nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewidziano następujący typ projektu:

  1. Realizacja pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego[1] służących nabywaniu, podnoszeniu, uzupełnieniu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji poprzez:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,

b) kursy umiejętności zawodowych,

c) kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

 Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 4 000 000 zł.     

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 

49 459 808,57 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

  

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 95 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Załączniki

Regulamin konkursu 10.4.2 - obowiązuje od 6 grudnia 2019 r.

Regulamin konkursu 10.4.2 - archiwalny (do 6 grudnia 2019 r.)

Załączniki obowiązujące od dnia 25.09.2020 r.

Załączniki

 

 

[1] Zgodnie z Ustawą – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) i rozporządzeniem z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).