Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-002/15]

od 2015-10-28 do 2015-12-11

Ostatnia modyfikacja: 2016-09-11 21:10:49 przez TOORLI PL

Zakończony [11.12.2015]

Wyniki naboru [16.12.2015]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2015 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 28 października 2015 r. i trwał do dnia 11 grudnia 2015 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania wyniosła 4 272 598,36 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych [17.12.2015]

Etap oceny formalnej oraz etap badania wymogów formalnych pozytywnie przeszedł 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanego projektu wyniosła 4 272 598,36 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej (.pdf)

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

 

Wyniki etapu oceny merytorycznej oraz etapu badania wymogów formalnych [10.02.2016]

W związku z zakończeniem etapu badania wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-002/15 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem merytorycznym (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/122/16 z dnia 3 lutego 2016 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-002/15 dla Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.

Projekt pozytywnie zaopiniowany do dofinansowania (.pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski - 28.10.2015r.

Termin, do którego można składać wnioski - 11.12.2015r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - kwiecień 2016r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć na formularzu wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu wraz z załącznikami i pismem przewodnim. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu.

Miejscem składania wniosków w formie papierowej jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony:

 • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
 • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

 

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego samodzielnie lub w partnerstwie. Partnerem projektu może być: jednostka samorządu terytorialnego, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; samorządowa jednostka organizacyjna; organizacja pozarządowa; kościół; związek wyznaniowy; osoba prawna kościoła; osoba prawna związku wyznaniowego; partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; inny podmiot posiadający osobowość prawną; państwowa jednostka organizacyjna; organy władzy, administracji rządowej; przedsiębiorstwo.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych , w otoczeniu zabytku i na obszarach zabytkowych, obszarach poprzemysłowych o wartościach historycznych oraz projekty polegające na konserwacji zabytków ruchomych i materiałów archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WK-P 2014-2020 oraz w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 500 000,00 Euro (słownie: jeden milion pięćset Euro), tj. 6 213 900,00 PLN, (kurs Euro = 4,1426 z dnia 30 lipca 2015 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 1. Zgodnie z art. 53 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.
 1. Protest jest to pisemne wystąpienie Wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być złożony po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów.
 1. Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.
 1. Przez negatywną oceną projektu należy rozumieć ocenę w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:
  • projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;
  • projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.
 1. Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów do dofinansowania, składanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, gdzie IOK jest Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, zawiera załącznik do Systemu oceny - „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są w ogłoszeniu o konkursie dla ww. działania.

 

Wartość projektu

Maksymalna wartość projektu wynosi nie więcej niż 5 mln EUR (słownie: pięć milionów Euro), tj. 20 713 000,00 PLN, (kurs Euro = 4,1426 z dnia 30 lipca 2015 r.).

 

Komunikaty

 


 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.