Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Nabór w trybie nadzwyczajnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-74P/20)

od 2020-04-15 do 2020-04-27

Dodane: 2020-04-15 12:33:00 przez Justyna Katarzyńska

Ostatnia modyfikacja: 2020-05-13 09:24:29 przez Justyna Katarzyńska

 

Komunikat [13.05.2020]

Lista projektów wybranych do dofinansowania - rozstrzygnięcie naboru

Lista członków KOP

Informacja o projekcie

Komunikat [28.04.2020]

Lista złoż. wn. o dof. proj. dla naboru 74P_20

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym nadzwyczajnym dla Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

Nabór realizowany w trybie nadzwyczajnym dla projektu obejmującego działania z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowane na kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożeń epidemiologicznych

Terminy

Termin, od którego można składać wniosek – 15 kwietnia 2020 r.

Termin, do którego można składać wniosek – 27 kwietnia 2020 r.

Termin oceny projektu – maj 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej lub przez ePUAP.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu;

  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego

w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00,
w piątki od 7:30 do 14:00. 

Kto może składać wnioski?

zgodnie z Wykazem projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego  wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, (dalej: Wykaz) stanowiącym załącznik nr 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: SzOOP), Województwo Kujawsko-Pomorskie – Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Podmorskiego w Toruniu może ubiegać się o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w trybie nadzwyczajnym w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3, Poddziałania 9.3.1.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z Wykazem Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek o dofinansowanie projektu o tytule: „Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P 2014-2020).

Zakres projektu musi być zgodny z typem projektu:

Projekt ukierunkowany na na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą nr 19/2020 Komitetu Monitorującego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.04.2020 r. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 8 do Wezwania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu wynosi
2 235 294,12 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się procedury odwoławczej.  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 56 652 18 32 i 56 652 18 46 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Załączniki

Wezwanie do złożenia wniosku 9.3.1 (PDF)

Załączniki do wezwania (ZIP)