Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe [konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20]

od 2020-06-30 do 2020-10-30

Dodane: 2020-05-28 12:25:00 przez Małgorzata Rybarczyk

Ostatnia modyfikacja: 2021-03-04 12:19:51 przez Małgorzata Rybarczyk

 

Komunikat [04.03.2021]

Komunikat z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20 - zwiększenie alokacji (PDF)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 3 marca 2021 r. (PDF)

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji - aktualizacja (PDF)

Komunikat [26.02.2021]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji (PDF)

Komunikat [24.02.2021]

Komunikat z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej i negocjacji w ramach konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20

Komunikat [12.11.2020]

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów na konkurs RPKP.10.02.03-IZ.00-04-384/20

 

Komunikat [16.10.2020]

Komunikat z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru (PDF)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 15 października 2020 r. (PDF)

Komunikat [24.09.2020]

Komunikat z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru (PDF)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 23 września 2020 r. (PDF)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 czerwca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30 październik 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku o dofinansowanie projektu. IZ  RPO WK-P nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jedynie drogą elektroniczną albo jedynie drogą papierową.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy składać w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się:

 1. organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe (dotyczy również partnera wiodącego w projekcie partnerskim).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujący w szczególności:
  a) realizację doradztwa zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,
  b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa zawodowego,
  c) realizację dodatkowego wsparcia służącego uzyskiwaniu lub uzupełnianiu wiedzy, umiejętności, kompetencji lub  kwalifikacji zawodowych uczniów lub słuchaczy, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:
          i) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
          ii) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
          iii) udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
          iv) wsparcie w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych,
          v) programy potwierdzania kwalifikacji zawodowych w toku edukacji,
          vi) udział w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego – KKZ lub KUZ,

  d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych, w tym w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu,
  e) współpraca w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
  f) opracowanie i modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,
  g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,
  h) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie,
  i) tworzenie klas patronackich w szkołach,
  j) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego[1].
 1. Realizacja wysokiej jakości staży lub praktyk dla uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów lub stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży lub praktyk oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.
 1. Kształtowanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy[2].

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 90%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 20 345 217,33 zł.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 56 621 25 34, 571 293 000 w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Załączniki

Regulamin konkursu - obowiązuje od 3 marca 2021 r. (PDF)

Załączniki 

Załączniki archiwalne 

Regulamin konkursu - obowiązuje od 15 października 2020 r. (PDF)

Regulamin konkursu - obowiązuje od 23 września 2020 r. (PDF)

Regulamin konkursu (PDF)

 

[1] W pierwszej kolejności wnioskodawca powinien realizować działania na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizować programy stażowe, umożliwiające nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy. Działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/warsztatów stażowych dla danego zawodu kształconego w danej szkole mogą być realizowane, jeśli wnioskodawca wykaże w projekcie, że nie jest możliwe zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów stażowych dla wszystkich uczniów kształcących się w danym zawodzie w danej szkole.

[2] Wsparcie w postaci doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji związanych ze stosowaniem metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w danej szkole/placówce na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego wskazanych w typach 1c i lub vi lub 1d lub 1 j.