Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne [konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20] - konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 euro

od 2020-09-30 do 2020-10-14

Dodane: 2020-08-26 09:47:00 przez Łukasz Olszowy

Ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 08:28:46 przez Łukasz Olszowy

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

(konkurs dedykowany projektom o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 euro)

 [konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-394/20

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne.

 

Terminy 

Termin, od którego można składać wnioski – 30 września 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14 października 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków 

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). O tożsamości papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu decyduje jednobrzmiąca suma kontrolna na obu wersjach wniosku o dofinansowanie projektu. IZ  RPO WK-P nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie projektu jedynie drogą elektroniczną albo jedynie drogą papierową.

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy składać w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30.

 

Kto może składać wnioski? 

O dofinansowanie projektu może ubiegać się:

1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne(z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe szkół dla dorosłych i szkół policealnych).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie:


a) TIK,
b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych,
c) umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),
d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.


2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:


a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,
b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.


4. Realizacja doradztwa zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.


5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych[1], m.in. poprzez:


a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.


6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:


a) metod indywidualnej pracy z uczniem,
b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,
c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,
d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,
f) metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,
g) doradztwa zawodowego,
h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.


7. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu 

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 95%.

 

Maksymalna wartość dofinansowania 

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 100 000,00 euro[2] tj. 440 800 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 533 679,30 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek 

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi 

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych w godzinach:

poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30

wtorki 7.30-17.00
piątki 7.30-14.00

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. (56) 652 18 95 w godzinach:

wtorki 11:30 – 12:30

czwartki 12:30 – 13:30

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Załączniki

Regulamin konkursu 10.2.2

Załączniki

 

 

[1] W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające wsparcie w zakresie wszystkich wskazanych elementów w typie 5 i 6b lub wyłącznie elementów wskazanych w typie 5b i 6b.

[2] Do przeliczenia niniejszej kwoty na zł należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 1 EUR = 4,408 zł.