Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne – projekty małe [konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20]

od 2020-09-30 do 2021-01-29

Dodane: 2020-08-27 08:43:00 przez Ewa Forman

Ostatnia modyfikacja: 2021-02-17 13:53:40 przez Martyna Piwowarska

Komunikat [17.02.2021 r.]

Lista złoż.wn.o dof.proj.dla 9.2.1- 392_20

 

 

Komunikat [29.01.2021 r.]

Komunikat z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20 oraz aktualizacji załączników do Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu - obowiązuje od 28.01.2021 r.

Załączniki - obowiązują od 28.01.2021 r.

Komunikat [22.01.2021 r.]

Komunikat z dnia 22 stycznia w sprawie terminu naboru

Stanowisko Zarządu w sprawie konkursu 9.2.1

Komunikat[15.01.2021 r.]

Komunikat z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany stawek stypendiów stażowego i szkoleniowego w dokumentacji konkursowej naboru nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-392/20.

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Standard oraz ceny rynkowe najczęściej finansowanych wydatków w projektach w ramach Poddziałania 9.2.1

Komunikat[16.10.2020 r.]

Komunikat z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wydłużenia terminu naboru

Regulamin konkursu - obowiązuje od 15.10.2020 r.

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Nabór dedykowany jest projektom małym o wartości dofinansowania nieprzekraczającej 100 000 euro.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 września 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 29 stycznia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2021 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić 
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.generator.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Biura Podawczo-Kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30.

 

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą lub partnerem musi być podmiot ekonomii społecznej.

 

W przypadku gdy liderem jest podmiot ekonomii społecznej to partnerem/mi może być:

- jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;

- podmioty ekonomii społecznej.

 

W przypadku gdy partnerem jest podmiot ekonomii społecznej to liderem oraz (jeżeli dotyczy) innymi partnerami mogą być:

- jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe) posiadające osobowość prawną;

- podmioty ekonomii społecznej.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być złożony przez podmiot, co do którego ogłoszono upadłość lub znajdujący się w stanie likwidacji.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane w oparciu o:

a. Program Aktywizacja i Integracja i/lub,

b. Kontrakt socjalny lub jego odmiany i/lub,

c. Program Aktywności Lokalnej i/lub,

d. inne metody, modele, narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym, środowiskowym;

 

z obligatoryjnym wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i/lub zawodowej i/lub edukacyjnej i/lub zdrowotnej.

 

2. Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez:

a. programy reintegracji zawodowej i społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

b. programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ) .

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego projektu wynosi 92%.

 

 Wartość projektu

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł i maksymalna wartość dofinansowania nie przekracza 100 000 euro. 

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:

2.053.369,56

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

  

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają:

– pracownicy punktów informacyjnych pod nr tel. 56 621 82 68 w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30

środy, czwartki, piątki 7.30-15.30

(pozostałe numery telefonów dla lokalnych punktów informacyjnych wskazano w Regulaminie konkursu)

– pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. 56 652 18 65
w godzinach:

wtorki 11.30 – 12.30

czwartki 12.30 – 13.30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Załączniki

Regulamin konkursu - obowiązuje od 28.01.2021 r.

Załączniki - obowiązują od 28.01.2021 r.

Załączniki archiwalne

Załączniki

Regulamin konkursu - obowiązuje od 15.10.2020 r.

Regulamin konkursu 9.2.1