Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne [konkurs Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-050/16]

od 2016-09-30 do 2016-11-04

Dodane: 2016-08-26 10:16:00 przez Ewa Forman

Ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 11:21:19 przez Ewa Forman

 

Zakończony [04.11.2016]

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 26 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 30 września 2016 r. i trwał do 4 listopada 2016 r.) wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Komunikat nr 3 z 27 stycznia 2017 r. dotyczący wyników naboru wniosków o dofinansowanie (PDF) 

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF)

Komunikat [28.10.2016]

Komunikat nr 2 z 28 października 2016 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - aktualizacja 28.10.2016 r. (PDF)

Komunikat [26.10.2016]

FAQ (PDF)

Lista sprawdzająca do weryfikacji, czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF)

Jak mierzyć efektywność społeczno-zatrudnieniową w projektach EFS 2014-2020 (PDF)

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF)

Komunikat [24.10.2016]

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego zostały zamieszczone wszystkie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniujące Strategie poszczególnych ORSG i OSI.

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/polityka-terytorialna/strategie-osi-i-orsg

 

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 4 listopada 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

 O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich jednostki organizacyjne (w tym OPS/PCPR),
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacje pozarządowe),
  • podmioty ekonomii społecznej.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 Zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy realizowane poprzez programy na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (w tym w ramach WTZ i ZAZ).

Projekty muszą być zgodne ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 55a do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

 Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 363 600,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Komunikaty

Komunikat nr 1 z 26 września 2016 r. dotyczący omyłki w treści ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej (PDF)

Komunikat nr 2 z 28 października 2016 r. dotyczący zmiany terminu przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - aktualizacja 28.10.2016 r. (PDF)

Komunikat nr 3 z 27 stycznia 2017 r. dotyczący wyników naboru wniosków o dofinansowanie (PDF) 

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Materiały informacyjne

FAQ (PDF)

Lista sprawdzająca do weryfikacji, czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji (PDF)

Jak mierzyć efektywność społeczno-zatrudnieniową w projektach EFS 2014-2020 (PDF)

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (PDF)

 

Załączniki

Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne - aktualizacja 28.10.2016 r. (PDF)

Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (PDF)

Informacja/informacja prasowa dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne (PDF)

Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)

Strategie OSI i ORSG – część 1 (ZIP)

Strategie OSI i ORSG – część 2 (ZIP)

Komunikat Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020 dotyczący kryterium „Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego” (PDF)