Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT [konkurs Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-061/16]

od 2016-09-30 do 2016-10-13

Dodane: 2016-08-30 10:27:00 przez Ewa Forman

Ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 13:03:26 przez Karolina Zawacka

 

Zakończony[28.04.2017]

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 30 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków o dofinansowanie projektu rozpoczął się 30 września 2016 r. i trwał do 13 października 2016 r.) wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie projektu.

Lista wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs (PDF)

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych (formalnych i horyzontalnych) oraz kryteriów szczegółowych (dostępu)

Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych merytorycznych

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania - 18 października 2017 r.

Skład osobowy KOP ZIT

 

Informacje o naborze

 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT. 

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski –  30 września 2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 13 października 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020, dostępnym na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl. Następnie należy złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w formie papierowej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej wraz z pismem przewodnim może być dostarczony:

  • osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;
  • poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego.

 

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00.

 

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  1. jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące[1] szkoły i placówki systemu oświaty realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego[2] (w tym szkoły specjalne) z wyłączeniem szkół dla dorosłych[3] i policealnych;
  2. lub inne podmioty[4] z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) pod warunkiem podpisanego partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi powyżej .

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie:

a) TIK,

b) nauk matematyczno-przyrodniczych,

c) języków obcych

d)postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

 

 2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.

 

 3. Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, w szczególności poprzez:

a) realizację indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego opracowanej przez pedagoga i/lub psychologa we współpracy z wychowawcą i uczniem, wobec którego zidentyfikowano potrzebę wsparcia zindywidualizowanego,

b) organizację wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy wsparcia rówieśniczego (w tym coaching rówieśniczy),

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze[5].

 

 4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

 

 5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki[6], m.in. poprzez:

 a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.

 

 6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji[7],

c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,

g) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

h) doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w aspekcie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektu zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5a5b do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 14 630 894,12 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w Regulaminie konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych, czynnych w godzinach:

poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Komunikaty

Komunikat nr 1 z 7 października 2016 r. dotyczący wyposażenia pracowni (PDF)

 

Materiały informacyjne

FAQ

Załączniki

Regulamin konkursu dla Poddziałania 10.1.2 - Kształcenie ogólne w ramach ZIT (PDF)

Informacja/informacja prasowa dla Poddziałania 10.1.2 - Kształcenie ogólne w ramach ZIT (PDF)

Załączniki do regulaminu konkursu – wszystkie (ZIP)

 

[1] Organ prowadzący – jednostka samorządu terytorialnego, odpowiedzialna za działalność szkoły lub placówki systemu oświaty.

[2] Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne – placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3,5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2015 poz. 2156).

[3] Szkoła dla dorosłych – szkoła, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1,2 i 3 lit. b i d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156).

[4] W tym między innymi: związek jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne. 

[5] Realizacja typu projektów 3c nie może stanowić głównego zakresu wsparcia uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty.

[6] W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające wsparcie w zakresie wszystkich obu wskazanych elementów w typie 5 i 6b lub wyłącznie elementów wskazanych w typie 5b i 6b.

[7] Podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod eksperymentu naukowego może być realizowane wyłącznie w ramach kompleksowego projektu w ramach typu projektu dotyczącego tworzenia w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematycznych w typie projektu nr 5.