Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Poddziałanie 8.5.2. Wsparcie outplacementowe [konkurs nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 ]

od 2016-09-30 do 2017-02-01

Dodane: 2016-08-31 08:47:00 przez Krzysztof Musioł

Ostatnia modyfikacja: 2019-03-15 10:28:39 przez Krzysztof Musioł

Zamknięcie konkursu 8.5.2 Wsparcie Outplacementowe RPO WK-P

Konkurs nr nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 został zamknięty Uchwałą nr 4/154/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zamknięcia konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 dla Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, w ramach Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, RPO WK-P na lata 2014-2020

Pobierz uchwałę

 

Informacja w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w ramach IV tury konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 żaden ze złożonych wniosków o dofinansowanie nie spełnił wymagań minimalnych aby otrzymać dofinansowanie.

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Informacja w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 (05.04.2017 r.)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w ramach III tury konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 żaden ze złożonych wniosków o dofinansowanie nie spełnił wymagań minimalnych aby otrzymać dofinansowanie.

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Informacja w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 (17.01.2017)

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż w ramach I tury konkursu otwartego nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16 żaden ze złożonych wniosków o dofinansowanie nie spełnił wymagań minimalnych aby otrzymać dofinansowanie.

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

IV Tura naboru wniosków w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie Outplacementowe RPO WK-P

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach IV tury konkursu w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P.

Ogłoszenie o konkursie - IV Tura - pobierz

Lista wniosków podlegających ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu informuje, iż ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących podlega 1 wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16.

Lista wniosków podlegających ocenie kryteriów merytorycznych i premiujących (.pdf)

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w imieniu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 14 630 894,12 , w tym 13 090 800,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 540 094,12 zł pochodzi z budżetu państwa. Do realizacji projektu wymagane jest wniesienie wkładu własnego stanowiącego minimum 5,00% wydatków kwalifikowalnych.

 

Terminy

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony w sposób ciągły. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach czwartej tury konkursowej rozpocznie się 01.01.2017 r. i potrwa do 31.01.2017 r. Liczba tur konkursowych jest uzależniona od stopnia wykorzystania kwoty środków przeznaczonych na konkurs.

Okres realizacji projektu musi mieścić się w terminie od 30.09.2016 do 31.12.2020 r.

 

Kryteria wyboru projektów

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i oceny projektów oraz na temat procedury odwoławczej zawiera Regulamin konkursu. Regulamin konkursu oraz wzory dokumentów, wytyczne horyzontalne i programowe dostępne są na stronie internetowej www.wup.torun.pl, na portalu www.mojregion.eu oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń:

 

  1. Punkt Informacji i Promocji

tel. (56) 669 39 39 lub (56) 669 39 84

e-mail: promocjaefs@wup.torun.pl.

  1. Oddział ds. Projektów Konkursowych Wydziału Wdrażania RPO

tel. (56) 669 39 55 lub (56) 669 39 59 lub (56) 669 39 74 lub (56) 669 39 57

e-mail: wup@wup.torun.pl.

 

Dokumentacja

Ogłoszenie o konkursie nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

Załączniki do Regulamin konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-002/16

FAQ (z dnia 17 października 2016 r.)