Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x

Dokumenty


Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 Lista Partnerów

Załącznik nr 2 Sprawozdanie z ewaluacji ex-ante

Załącznik nr 3 Sprawozdanie dotyczące OOŚ

Załącznik nr 4 Skrócony opis systemu zarządzania i kontroli

Załącznik nr 5 Mapy

 

Projekt PO RYBY 2014-2020 przyjęty został przez Radę Ministrów w dniu 21.10.2014 r

 

Projekt PO RYBY 2014-2020 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 21.10.2014 r. (.pdf)

Załącznik 1 (.pdf)

Załącznik 2 (.pdf)

Załącznik 3 (.pdf)

Załącznik 4 (.pdf)

Załącznik 5 (.pdf)

Załącznik 6 (.pdf)

Program Operacyjny „Rybactwo i morze” zatwierdzony przez Komisję Europejską (.pdf)

 

Legislacja

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (.pdf)

 

W dniu 20 maja 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz. Urz. UE L 149 z 20.05.2014, str. 1)

Rozporządzenie EFMR nr 508/2014 (wersja w j. polskim) (.pdf)

Rozporządzenie EFMR nr 508/2014 (wersja w j. angielskim) (.pdf)

 

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 poprzez określenie kosztów kwalifikujących się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w celu poprawy higieny, zdrowia, bezpieczeństwa i warunków pracy rybaków, ochrony i odbudowy morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich, łagodzenia skutków zmiany klimatu i poprawy efektywności energetycznej statków rybackich

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/531 z dnia 24 listopada 2014 r. (.pdf)

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (.pdf)