Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisu    Zamknij x
Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obecnie realizowana jest perspektywa finansowa na lata 2014-2020, która zakończy się wraz z 2023 rokiem. W związku z czym trwają już prace nad przygotowaniem nowego okresu programowania na lata 2021-2027.

W maju i czerwcu 2018 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekty regulacji, stanowiące propozycję dla budżetu Unii Europejskiej na nowy okres programowania oraz ramy dla realizacji polityk unijnych, w tym polityki spójności po 2020 r. (link: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-2021-2027/)

 

Działania planowane w nowej perspektywie finansowej w ramach poszczególnych celów polityki odpowiadać będą na wyzwania krajowe zidentyfikowane w obszarach wsparcia z EFSI, jak również uwzględniać kontekst europejski. Dlatego też opisy celów polityki odnoszą się do zaleceń Rady UE dla Polski oraz wpisują się w założenia i cele Europejskiego Zielonego Ładu, założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), której wdrażanie jest jednym z priorytetowych celów Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej.

 

W latach 2021-2027 Polska będzie realizować działania w ramach 5 celów polityki spójności:

CP1. Bardziej inteligentna Europa (EFRR)

CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa (EFRR)

CP3 Lepiej połączona Europa (EFRR)

CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR i EFS+)

CP5 Europa bliżej obywateli (EFRR - aspekt terytorialny)

 

Propozycje koncentracji tematycznej w ramach środków finansowych:

wg KE/MFiPR

Inteligentna Europa (CP1)

35%   EFRR (25%)*

Niskoemisyjna Europa (CP2)

30%   EFRR

Włączenie społeczne, w tym integracja imigrantów

25% EFS+

*-25% (CP1) – Konkluzje Rady Europejskiej z 21.07.2020 r.

 

W propozycji Komisji Europejskiej budżetu UE na lata 2021-2027 (Wieloletnie Ramy Finansowe) opiewa na kwotę 1 074,3 mld (Konkluzje Rady Europejskiej z 21.07.2020 r.) Zgodnie z projektem pakietu legislacyjnego polityki spójności, w latach 2021-2027 koperta finansowa przyznana Polsce ma wynieść 66,8 mld euro (Konkluzje Rady Europejskiej z 21.07.2020 r. po cenach stałych z 2018 r.), przy 83,9 mld euro dla Polski w perspektywie 2014 2020.

Zobacz również:


Aktualności
Legislacja dla polityki spójności na lata 2021-2027
o Prawodawstwo unijne
o Prawodawstwo krajowe
o Inne dokumenty

Prace nad RPO 2021-2027
o Negocjacje
o Konsultacje Społeczne
o Projekt RPO 2021-2027

Działania planowane w nowej perspektywie finansowej w ramach poszczególnych celów polityki:

 

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP1 Bardziej inteligentna Europa

 • POTENCJAŁ BADAŃ I INNOWACJI (infrastruktura B+R, bony na innowacje, projekty badawczo-rozwojowe, nowoczesne usługi biznesowe IOB)
 • CYFRYZACJA(e-administracja, e-zdrowie, e-kultura, e-edukacja)
 • WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP (inkubatory, tereny inwestycyjne, promocja gospodarki regionalnej, nowe modele biznesowe, promocja eksportu)
 • ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (regionalne agendy badawcze, sieciowanie w ramach RIS)

 

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (budynki publiczne, mieszkalne)
 • WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA (sieci ciepłownicze, indywidualne źródła)
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (małe instalacje, mikroinstalacje, OZE w przedsiębiorstwach)
 • ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU (mała retencja, zagospodarowanie wód opadowych, zakup sprzętu dla służb ratowniczych -OSP)
 • OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA EKOLOGICZNA (wspieranie obszarów chronionych)
 • GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (oczyszczalnie oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne w ramach KPOŚK)
 • GOSPODARKA ODPADAMI (sortownie, recykling, selektywna zbiórka)
 • MOBLINOŚC MIEJSKA (transport miejski, infrastruktura rowerowa, oświetlenie uliczne)

 

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP3 Lepiej połączona Europa

 • KOLEJOWY TRANSPORT PASAŻERSKI ( *linie kolejowe, infrastruktura punktowa, zakup taboru)
 • INFRASTRUKTURA DROGOWA(drogi wojewódzkie, obwodnice miast, drogi lokalne poprawiające spójność komunikacyjną regionu oraz ograniczające wykluczeni komunikacyjne)

* Trwa dyskusja na temat demarkacji kraj/region

 

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR)

 • WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (DDOM-y, Dzienne Domy Pobytu, opieka długoterminowa, wsparcie CIS, KIS, ZAZ, WTZ; infrastruktura na potrzeby realizacji usług społecznych)
 • RYNEK PRACY(aktywizacja osób młodych, bezrobotnych, biernych zawodowo i grup defaworyzowanych, wsparcie na rzecz przedsiębiorczości, wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków; *infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3)
 • EDUKACJA(wsparcie na rzecz wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego; infrastruktura przedszkolna, kształcenia ogólnego i zawodowego)
 • ZDROWIE (realizacja regionalnych programów zdrowotnych; *infrastruktura szpitali wojewódzkich i powiatowych, DDOM, hospicja, opieka długoterminowa i paliatywna, wyposażenie w sprzęt medyczny)
 • INFRASTRUKTURA KULTURY (szeroki katalog instytucji kultury, budowa, rozbudowa oraz rozwój i funkcjonowanie instytucji kultury, projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa, organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych oraz interdyscyplinarnych)

* Trwa dyskusja na temat demarkacji kraj/region w tym w obszarze zdrowia na temat typów interwencji

 

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR) poprzez wsparcie:

 • Dostępu do zatrudnienia
 • Modernizacji instytucji i służb rynków pracy
 • Kobiet na rynku pracy
 • Systemów kształcenia, szkół
 • Kształcenia się i szkoleń
 • Uczenia się przez całe życie
 • Włączenie społeczne
 • Integracji obywateli państw trzecich
 • Dostęp do usług społecznych

 

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP5 Europa bliżej obywateli

 • REWITALIZACJA (adaptacja i wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, zagospodarowanie terenów i przestrzeni, budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej, inwestycje dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa
 • DZIEDZICTWO KULTUROWE I NATURALNE (konserwacja zabytków ruchomych, prace restauratorskie i konserwatorskie budynków zabytkowych, odbudowa, budowa, rozbudowa obiektów dziedzictwa naturalnego)
 • WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI (infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, tworzenie parków kulturowych, trasy i szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, wodne), tworzenie i marketing lokalnych marek i produktów turystycznych)
 • WSPIERANIE ROZWOJU UZDROWSIK

 

uchwała Nr 26/1163/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 (dokument pdf: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-26116319-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-3-lipca-2019-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-zalozen-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2/)