Mojregion.eu - Mój region w Europie

Działanie 10.3: Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet X:
Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
Działanie 10.3:
Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii

Ogólne informacje

Celem Działania jest ułatwienie dywersyfikacji źródeł energii oraz rozwoju energetyki odnawialnej poprzez wsparcie przemysłu produkującego urządzenia służące do wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych.

Beneficjent

O dofinansowanie mogą starać się:

  • Przedsiębiorcy

Przeznaczenie

Możesz otrzymać dofinansowanie na budowę zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania:

  • Energii elektrycznej z wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy,
  • Ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,

  • Energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy lub energii geotermalnej.

  • Biokomponentów oraz biopaliw ciekłych, stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem urządzeń do produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, czystego oleju roślinnego oraz do produkcji bioetanolu z produktów rolnych.

    Projekty kompleksowe, składające się z wielu zadań, mogą być realizowane w ramach wspólnego projektu pod warunkiem, że beneficjent wykaże, iż takie rozwiązanie jest optymalne z punktu widzenia osiągnięcia celów działania i wszystkie zadania stanowią spójną terytorialnie całość, rozwiązującą daną kwestię na całym obszarze objętym zakresem wniosku.

Dodatkowe informacje

Realizacja wszystkich zadań przez jednego beneficjenta nie jest wystarczającą przesłanką dla spełnienia tego warunku. Każdorazowo instytucja oceniająca wniosek, w szczególności badając zgodność z linią demarkacyjną, dokonuje oceny, czy zadania są ze sobą wystarczająco powiązane, czy też każde zadanie powinno być złożone na oddzielnym wniosku i rozpatrywane jako oddzielne projekty.