Mojregion.eu - Mój region w Europie

Co to jest Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny to wyodrębniona pozycja budżetu państwa (część 43 – wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, dział 758 – różne rozliczenia, rozdział 75822 – Fundusz Kościelny), której dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszościowych i etnicznych).
Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej reki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. Nr 9, poz. 87, z pózn. zm.) jako forma rekompensaty dla kościołów za przejęte przez Państwo nieruchomości ziemskie. Fundusz ten, stosownie do zasady równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych wyrażonej w art. 25 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., działa na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych, posiadających uregulowany status prawny w Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki funduszu przeznaczyć można na następujące cele:
• wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi;
• remonty i konserwacje obiektów sakralnych o wartości zabytkowej;
• finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych
Organizację, organa i tryb działania Funduszu Kościelnego określa statut stanowiący załącznik do uchwały nr 148 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1991 r. w sprawie statutu Funduszu Kościelnego (M. P. Nr 39, poz. 279). Fundusz Kościelny nie posiada osobowości prawnej. Usytuowany jest w strukturze Departamentu Wyznań i Mniejszości Narodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Decyzje o przyznaniu dotacji ze środków budżetowych Funduszu Kościelnego podejmuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pózn. zm.), dotacje z Funduszu Kościelnego maja charakter celowy i mogą być udzielane i wykorzystywane wyłącznie na zadania przyszłe, określone w decyzji o ich przyznaniu, a wiec na prace, które nie zostały wykonane do daty ich przyznania i tylko przez kościelna jednostkę organizacyjna, której dotacja została przyznana. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie ma możliwości refundowania prac wykonanych.
Podmiotami uprawnionymi do otrzymywania środków Funduszu Kościelnego są:
• osoby prawne Kościoła Katolickiego;
• osoby prawne innych kościołów i związków wyznaniowych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych;
• osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych wpisanych do rejestru kościołów i związków wyznaniowych, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 Nr 231, poz. 1965, z pozn. zm.
Środki na realizacje żądań, przekazywane są na wniosek uprawnionych podmiotów.

Ostatnia modyfikacja 2010-04-20 przez Adam Rusinek.

Wróć