Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P

przez Leszek Nienartowicz

Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020

 

Numer projektu: RPKP.12.01.00-04-0002/17

Data podpisania umowy: 14.12.2017 r.

Wydatki kwalifikowalne: 112 668 735,00 PLN

Wkład UE: 95 768 424,75 PLN

 

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w latach 2018-2020  r. ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych.

Zasada zrównoważonego rozwoju będzie realizowana poprzez odpowiedzialne, ekonomiczne wykorzystywanie materiałów i sprzętu przeznaczonego do realizacji zadań, z poszanowaniem dla zasobów środowiska naturalnego oraz ergonomii pracy. Planowany do zakupu sprzęt komputerowy nastawiony będzie na wyższą energooszczędność.

We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

RPD został podzielony na Zadania. Każde z siedmiu Zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyć m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2017 rok

 

Numer projektu: RPKP.12.01.00-04-0001/17

Data podpisania umowy: 25.01.2017 r.

Wydatki kwalifikowalne: 35 917 646,00 PLN

Wkład UE: 30 529 999,10 PLN

 

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w 2017 r. ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych.

We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

RPD został podzielony na Zadania. Każde z siedmiu Zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyć m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na 2016 rok

 

Numer projektu: RPKP.12.01.00-04-0001/16

Data podpisania umowy: 27.01.2016 r.

Wydatki kwalifikowalne: 33 205 295,00 PLN

Wkład UE: 28 224 500,75 PLN

 

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 w 2016 r. ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych.

We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowane są 2 podmioty: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu – Instytucja Pośrednicząca – IP.

RPD został podzielony na Zadania. Każde z siedmiu Zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ oraz IP, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyć m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P 2014-2020 na 2015 rok

 

Numer projektu: RPKP.12.01.00-04-0001/15

Data podpisania umowy: 10.11.2015 r.

Wydatki kwalifikowalne: 8 359 775,44 PLN

Wkład UE: 7 105 809,12 PLN

 

Realizacja zadań w ramach Działania 12.1 ma na celu zapewnienie właściwego poziomu zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Środki dedykowane temu Działaniu mają też służyć obsłudze procesów w zakresie zarządzania RPO WK-P na lata 2014-2020, jego wdrażania, wyboru projektów, monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli, certyfikacji, obsługi Komitetu Monitorującego, grup roboczych.

We wdrażanie pomocy technicznej zaangażowany jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Instytucja Zarządzająca – IZ.

RPD został podzielony na Zadania. Każde z siedmiu Zadań zostało powierzone do realizacji departamentowi merytorycznemu w IZ, którego pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, doświadczenie i potencjał kadrowy. Środki finansowe związane z realizacją zadań będą dotyczyć m.in. wydatków na rzecz osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim zgodnie z Opisem Funkcji i Procedur. Kwalifikowalność wydatków, a także ich wysokość kwalifikowalności odbywać się będzie na podstawie „Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020” oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Wróć