Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory, przejdź do Harmonogramu naborów wniosków. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów oraz Planami działań (w przypadku projektów EFS).

Wnioskuj o grant w Lokalnej Grupie Działania. Szczegóły tutaj

Uwaga! Zwrot nieodebranych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegóły tutaj

Wsparcie dla branży gastronomicznej i fitness ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

od 2020-12-01 do 2020-12-07

Ostatnia modyfikacja: 2021-04-15 12:27:35 przez Patrycja Rafalska

Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19.

 

Najważniejsze zasady udzielania pomocy w ramach wsparcia branżowego:

·         Wymagany spadek obrotów ze sprzedaży towarów i usług o co najmniej 50%. Porównanie danych z miesiąca listopada 2020 r. do miesiąca września 2020 r.

·         Utrzymanie zadeklarowanych pełnych etatów w okresie finansowania (w tym wlicza się umowy o pracę, samozatrudnienie, umowy cywilnoprawne, umowy o sprzedaż usług).

·         Przedsiębiorca musiał prowadzić działalność na koniec 2019 r.

·         Jeden przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek.

·         Zakaz podwójnego finansowania kosztów z innych środków publicznych.

Terminy

·           Termin, od którego można składać wnioski: 01.12.2020

·           Termin, do którego można składać wnioski: 07.12.2020

·           Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru: 28.12.2020

 

Proste zasady wsparcia:

·         wniosek składany elektronicznie, ale nie przez generator wniosków

·         oryginały dokumentów na moment podpisywania umowy

·         uproszczony wniosek - łatwy do wypełnienia

·         przewidywana pomoc dla jednego podmiotu wyniesie od 6 do 12 tys. zł

·         podpisanie umów odbędzie się w 5 lokalizacjach - w siedzibie Urzędu oraz w Delegaturach - wg "klucza powiatowego"

·         wnioski będzie można składać aż przez 7 dni

·         o rankingowaniu wniosków będą decydowały punkty, a nie kolejność zgłoszeń

·         szybka wypłata środków!

 

Uruchamiamy dwa numery telefoniczne 56 6218719, 56 6218546
oraz skrzynkę mailową info-gastrofit@kujawsko-pomorskie.pl ,  gdzie można zadawać pytania odnośnie konkursu, w godzinach:

Poniedziałek: 8:00-15:00

Wtorek: 8:00-16:30

Środa: 8:00-15:00

Czwartek: 8:00-15:00

Piątek: 8:00-13:30

Najczęściej zadawane pytania dotyczące wnioskowania o grant

·         Ogłoszenie o naborze na granty dla branży gastronomicznej i fitness pobierz

·         Regulamin pobierz

I etap- składanie wniosku

·         Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu  pobierz

·         Wykaz dokumentów do złożenia drogą elektroniczną (na adres e-mail: gastrofit@kujawsko-pomorskie.pl:

1. Wniosek o powierzenie grantu (plik w formacie XLS przesłany pocztą elektroniczną). pobierz

2. Załącznik do Wniosku o powierzenie grantu informujące o stanie i sytuacji Wnioskującego w ramach projektu „Granty  na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” (skan podpisanego wydruku). pobierz

3. Wydruk z CEIDG lub KRS - potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej (skan lub zdjęcie).

4. Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium zmniejszenia obrotu gospodarczego (skan lub fotografia):

  1) w przypadku podatników VAT – Pliku JPK za wrzesień i listopad w formacie pdf razem z urzędowym poświadczeniem  odbioru dokumentu elektronicznego (w formacie pdf), potwierdzającym złożenie dokumentu JPK;

  2) w przypadku podmiotów zwolnionych podmiotowo z VAT – skan ewidencji sprzedaży prowadzonej dla celów   podatkowych, zgodnie z wymogami art. 109 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

W związku z technicznymi problemami zgłaszanymi przez przedsiębiorców dot. wygenerowania pliku JPK w formacie pdf,   
w odniesieniu do Regulaminu naboru §6  ust. 11 lit. e pkt. 1):
„w przypadku podatników VAT – Pliku JPK za wrzesień i listopad
w formacie pdf razem z urzędowym poświadczeniem odbioru dokumentu elektronicznego (w formacie pdf), potwierdzającym złożenie dokumentu JPK”,
dopuszcza się przesłanie ewidencji sprzedaży (obrotu) prowadzonej do celów podatkowych za wrzesień 2020 r. i listopad 2020 r.

5. Fotografie obiektu w którym świadczona jest działalność (adres wykonania fotografii zgodny z adresem podanym we wniosku lub w Załączniku do Wniosku o powierzenie grantu informujące o stanie i sytuacji Wnioskującego w ramach projektu „Granty  na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19” jeżeli miejsce realizacji projektu jest inne od wskazanego we Wniosku o powierzenie grantu), to znaczy: 2-3 fotografie wnętrza dokumentujące salę konsumencką (w przypadku podmiotu branży gastronomicznej) lub salę ćwiczeń w obiekcie służącym poprawie kondycji fizycznej (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej) lub innych pomieszczeń wykorzystywanych do świadczenia działalności oraz 2 fotografie ukazujące budynek, w którym działalność ta jest prowadzona (w tym co najmniej 1 z widocznym szyldem, nazwą, tablicą reklamową, itp. wnioskującego podmiotu) -  pliki w formacie JPG przesłane pocztą elektroniczną.

6. Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z Regulaminem naboru i akceptacji jego zasad  (skan podpisanego wydruku). pobierz

7. Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa (skan podpisanego wydruku). pobierz

8. Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem Urzędu Skarbowego (skan podpisanego wydruku). pobierz

9. Oświadczenie o niezaleganiu  z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem ZUS (skan podpisanego wydruku). pobierz

10. Oświadczenie Grantobiorcy (RODO) - skan podpisanego wydruku. pobierz

II etap- podpisanie umowy

Wzór Umowy o powierzenie grantu  pobierz

Wykaz dokumentów do złożenia na etapie podpisywania umowy:

1.    Wydrukowany formularz wniosku o powierzenie grantu z odręcznym podpisem.

2.    Oryginał załącznika do wniosku o powierzenie grantu informujące o stanie i sytuacji Wnioskującego w ramach projektu „Granty  na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”.

3.    Weksel in blanco opatrzony klauzulą „nie na zlecenie”. pobierz

4.    Deklaracja wekslowa (osoba fizyczna) pobierz lub Deklaracja wekslowa (osoba prawna). pobierz

5.    Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem Urzędu Skarbowego (podpisany oryginał pisma).

6.    Oświadczenie o niezaleganiu  z należnościami na dzień 31.12.2019 lub na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu względem ZUS (podpisany oryginał pisma).

7.    Oryginał Oświadczenia Grantobiorcy (RODO).

8.    Oryginał Oświadczenia Wnioskodawcy o zapoznaniu się z Regulaminem naboru i akceptacji jego zasad.

9.    Oryginał Oświadczenia o statusie przedsiębiorstwa.

10.  Dokument potwierdzający umocowanie przedstawiciela Grantobiorcy do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo pobierz , wypis z KRS, inne) lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem – jeśli dotyczy.

 

Inne

Wniosek o wycofanie Wniosku o powierzenie grantu.  pobierz
Kryteria wyboru przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania grantu na pokrycie kosztów utrzymania działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności mikro i małych przedsiębiorstw w ramach RPO WK-P 2012-20 - Wsparcie branżowe, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały Nr 42/2020 KM RPO WK-P na lata 2014-20 z 25.11.2020 pobierz